29

Červenec

0

Špidla: Politická moc je základem cesty z krize

Masarykova demokratická akademie

Moderní lidská civilizace vstoupila již v polovině osmnáctého století, v době průmyslové revoluce, do dlouhého období radikálních proměn. Od této doby jsme se nezastavili. Tyto změny nabývají různou podobu, probíhají v nestejné intenzitě a různým způsobem v různých společnostech na planetě, ne vždycky zcela shodně, ale v zásadě obdobným způsobem. Důsledkem tohoto vývoje byla řada společenských katastrof a současně mimořádný pokrok. Není důvod se domnívat, že v budoucnosti tomu bude jinak. V krajině času před námi jsou jak katastrofy, tak i potenciální pokrok. Velmi bude záležet na nás, na naší představivosti, na našich rozhodnutích, na naší vůli, na naší schopnosti myslet a jednat.

Jedním z projevů tohoto pohybu byla prohlubující se dělba práce, která vedla ke vzniku obrovských komplexních sítí, na kterých je existence této společnosti závislá. Tyto sítě dosáhly takové komplexity, ať již v rozsahu nebo ve své struktuře, že překonaly schopnosti běžných politických nástrojů k jejich spravování. Komplexita civilizace způsobila, že jsme se stali globální společností, společností globálních sítí. Je to právě globální propojenost, která udržuje stabilitu naší společnosti a její životní úroveň. Výhodou globální dělby práce je schopnost koncentrovat celoplanetární zdroje. Přitom klíčovým zdrojem v současné době je intelektuální kapacita. Neexistuje žádná oblast světa, která by byla schopna se udržet ve špičce civilizace pouze svými vlastními silami. Nejblíže tomuto stavu jsou Spojené státy nebo Čína, ale ani jejich síla a schopnosti nejsou dostatečné.

Naše společnost se dostává do tlaku několika základních megatrendů, přičemž reakce na každý z nich bude vyžadovat hluboké změny způsobů naší existence. Bez nároku na úplnost jsou to následující trendy.

Dosažení ekologických mezí vyvolává takovou míru nestability životního prostředí, že je možné, že se civilizace zhroutí nebo minimálně dostane do katastrofální krize s dalekosáhlými důsledky. Jak přitom může vypadat zhroucení civilizace, je možné nahlédnout na příkladu pádu říše římské a nástupu tzv. temných století.

Druhý megatrend je nástup umělé inteligence, která revolučním způsobem mění vše, ale především klade otázku podoby práce a také otázku moci. Svým způsobem je zajímavé, že strukturálně se náš pracovní trh dostává do podoby rozptýlené manufaktury v osmnáctém století. Faktorem, který odebírá práci, se nyní stává Aplikace. To je poněkud zlověstné, protože sociální poměry strukturálně spojené s rozptýlenou manufakturou byly nelidské. Jak v takovémto novém světě bude vznikat nárok na důchod? Jak se promítne umělá inteligence do vytváření politiky? Jakým způsobem se bude vyvíjet politická reprezentace? Jak budou vypadat volby? Přetrvají vůbec?

Třetím trendem jsou globální demografické změny, které jednak mění demografickou váhu jednotlivých kontinentů a území, jednak se projevují demograficky stárnutím, a to na všech kontinentech. Výjimkou je pouze Afrika, která má jen málo vyvinuté institucionální systémy sociální ochrany.

Zajímavým megatrendem je vytváření velkoměst a do určité míry můžeme prohlásit, že moderní společnost se stává společností velkoměst, kde jsou koncentrované hlavní ekonomické a intelektuální síly. Z politického hlediska je zajímavé se touto otázkou zabývat, protože se zdá, že velkoměsta jsou struktury, které jsou stále ještě z hlediska politického managementu zvládnutelné, a současně koncentrují dostatečné zdroje, aby se mohla stát nástrojem zvládnutí nadcházející budoucnosti.

V tomto napjatém období se klíčovou otázkou stává otázka správy. Jakým způsobem spravovat společnost, které je do takové míry komplexního charakteru? Jak udržet fungující demokracii a vyhnout se různým podobám dystopické lidské společnosti?

Podmínkou sin qua non je spolupracující společnost na globální úrovni. To vyžaduje několik předpokladů. Za prvé dostatečnou globální kulturní homogenitu tak, aby bylo vůbec možné zformulovat společné přístupy. Dále je nezbytné omezovat sociální rozdíly, a to jak uvnitř jednotlivých států, tak globálně mezi nimi. Protože pouze sociálně nerozdělená společnost je schopná být soudržná a zároveň je schopná sledovat společně dlouhodobé komplexní projekty, a to i za cenu často velkých obětí.

Je zřejmé, že odpovídající redistribuce v širším pojetí, nejenom materiální, se nemůže odehrávat prostřednictvím čistě tržního ekonomického systému. Přerozdělování prostřednictvím trhu je efektivní, ale rozhodně není spravedlivé. Proto ve svém důsledku nemůže poskytnout společnosti základnu k dostatečně hluboké a dlouhodobé spolupráci.

Zcela netržní systémy v podobě komunistických utopií selhaly na složitosti a dynamice moderní společnosti. To, aby byla společnost spravovatelná centrálně řízeným způsobem, vyžaduje zastavení pohybu. Komunismus byl již od samého počátku z tohoto důvodu anachronickým. Vždy se ukázalo, že schopnost reakce na případné pohyby přírody a společnosti je necentralizovatelná.

Zdá se, že určitá naděje spočívá v tržní ekonomice moderované silnou politickou mocí. Podmínkou je vysoká míra přerozdělení, která zajistí rovnost příležitostí i spolehlivou a důstojnou základnu všem. Demokratická společnost vyžaduje kontrolu moci, a to v jakékoliv podobě – ekonomické, politické či vojenské. Avšak kontrola moci je možná pouze mocí. To vyžaduje, aby politická moc disponovala dostatečnými zdroji, které ji učiní konkurenceschopnou a dostatečně silnou vůči globálním korporacím. Náš současný daňový systém to neumožňuje. Tato jeho neschopnost není dána pouze nedostatkem vůle, ale je způsobená celou jeho konstrukcí, proto systém již nedokáže reagovat na aktuální změny ve společnosti, rozpad trvalých pracovních vztahů, rozpad velkých pracovních kolektivů, nástup umělé inteligence a dosažení ekologických mezí. Týká se to daňových systémů jako celku, českého systému pak ve zvláště vysoké míře. Dostáváme se totiž do situace, že bohatství roste, ať je to cokoliv, a přitom se stále nespravedlivěji distribuuje a stále radikálněji koncentruje. Obecný společenský software, kterým se spravujeme, není spravedlivý; vede k nespravedlnostem a vyžaduje změnu. Je stále zřejmější, že národní státy velikosti České republiky nejsou schopné podobné problémy vyřešit. V zásadě lze říci, že nejbližší struktura, která může být vhodným nástrojem, je Evropská unie. Aby politická moc získala dostatečné zdroje k tomu, aby byla schopná moderovat ekonomiku a eliminovat její tržní nespravedlnosti a chránit ekologickou stabilitu, musíme daňový systém změnit, a to globálně.

V demokratické správě se otevírá nejpodstatnější otázka, totiž jakým způsobem dát politické společnosti schopnost formulovat dlouhodobé strukturální transformační cíle, získávat pro ně legitimitu a dlouhodobě je sledovat a spravovat. Současný demokratický systém je pod tlakem. Jsme svědky trvalého snižování legitimity ústavních orgánů. Ukazuje se, že samotné volby v té podobě, jak je známe dnes, dostatečnou legitimitu nezajišťují. Právě ztráta legitimity ústavních institucí vede ke vzniku řady nestrukturovaných a ve své podstatě destruktivních hnutí, jak jsme toho svědkem jak v Evropě, tak i v České republice.

Kromě demokracie na národní úrovni se otevírá otázka demokracie na úrovni nadnárodní. Je zcela otevřenou věcí, zda se globálně rozvine nějaká podoba koncertu velmocí, nebo trvalý konflikt regionálních center, jak jej popisuje Orwell v románu 1984, či zda se posílí Organizace spojených národů. Zde se ovšem nejedná jenom o změny institucionálního rámce, nýbrž o změny politického fungování. Dospějeme-li k názoru, že transformace, která má zajistit stabilitu životního prostředí, která je životně důležitá pro další existenci lidstva, bude vyžadovat spravedlivou distribuci na globální úrovni, mělo by se tak stát v rámci globální demokratické instituce. Je možné si představit, že se Organizace spojených národů vyvine na způsob Unie uhlí a oceli a bude zajišťovat spravedlivou distribuci nákladů a výnosů – tak jak tomu bylo svého času v poválečné Evropě. Tato organizace musí být vybavena odpovídající exekutivní mocí a odpovídající politickou demokratickou kontrolou. Zdá se to být velmi nepravděpodobné, ale jak se říká, nouze naučila Dalibora housti a pod tlakem vznikajících krizových situací se mohou odehrát i velmi nečekané věci, a také se v dějinách odehrály.

Prolistujte si celou Výroční zprávu MDA za rok 2022

Snímek obrazovky 2023-07-10 145717
vyrocka_A6_2022_rgb_web213
vyrocka_A6_2022_rgb_web
vyrocka_A6_2022_rgb_web2
vyrocka_A6_2022_rgb_web3
vyrocka_A6_2022_rgb_web4
vyrocka_A6_2022_rgb_web5
vyrocka_A6_2022_rgb_web6
vyrocka_A6_2022_rgb_web7
vyrocka_A6_2022_rgb_web8
vyrocka_A6_2022_rgb_web9
vyrocka_A6_2022_rgb_web10
vyrocka_A6_2022_rgb_web11
vyrocka_A6_2022_rgb_web12
vyrocka_A6_2022_rgb_web13
vyrocka_A6_2022_rgb_web14
vyrocka_A6_2022_rgb_web15
vyrocka_A6_2022_rgb_web16
vyrocka_A6_2022_rgb_web17
vyrocka_A6_2022_rgb_web18
vyrocka_A6_2022_rgb_web19
vyrocka_A6_2022_rgb_web20
vyrocka_A6_2022_rgb_web21
vyrocka_A6_2022_rgb_web22
vyrocka_A6_2022_rgb_web23
vyrocka_A6_2022_rgb_web24
vyrocka_A6_2022_rgb_web25
vyrocka_A6_2022_rgb_web26
vyrocka_A6_2022_rgb_web27
vyrocka_A6_2022_rgb_web28
vyrocka_A6_2022_rgb_web29
vyrocka_A6_2022_rgb_web30
vyrocka_A6_2022_rgb_web31
vyrocka_A6_2022_rgb_web32
vyrocka_A6_2022_rgb_web33
vyrocka_A6_2022_rgb_web34
vyrocka_A6_2022_rgb_web35
vyrocka_A6_2022_rgb_web36
vyrocka_A6_2022_rgb_web37
vyrocka_A6_2022_rgb_web38
vyrocka_A6_2022_rgb_web39
vyrocka_A6_2022_rgb_web40
vyrocka_A6_2022_rgb_web41
vyrocka_A6_2022_rgb_web42
vyrocka_A6_2022_rgb_web43
vyrocka_A6_2022_rgb_web44
vyrocka_A6_2022_rgb_web45
vyrocka_A6_2022_rgb_web46
vyrocka_A6_2022_rgb_web47
vyrocka_A6_2022_rgb_web48
vyrocka_A6_2022_rgb_web49
vyrocka_A6_2022_rgb_web50
vyrocka_A6_2022_rgb_web51
vyrocka_A6_2022_rgb_web52
vyrocka_A6_2022_rgb_web53
vyrocka_A6_2022_rgb_web54
vyrocka_A6_2022_rgb_web55
vyrocka_A6_2022_rgb_web56
vyrocka_A6_2022_rgb_web57
vyrocka_A6_2022_rgb_web58
vyrocka_A6_2022_rgb_web59
vyrocka_A6_2022_rgb_web60
vyrocka_A6_2022_rgb_web61
vyrocka_A6_2022_rgb_web62
vyrocka_A6_2022_rgb_web63
vyrocka_A6_2022_rgb_web64
vyrocka_A6_2022_rgb_web65
vyrocka_A6_2022_rgb_web66
vyrocka_A6_2022_rgb_web67
vyrocka_A6_2022_rgb_web68
vyrocka_A6_2022_rgb_web69
vyrocka_A6_2022_rgb_web70
vyrocka_A6_2022_rgb_web71
vyrocka_A6_2022_rgb_web72
vyrocka_A6_2022_rgb_web73
vyrocka_A6_2022_rgb_web74
vyrocka_A6_2022_rgb_web75
vyrocka_A6_2022_rgb_web76
vyrocka_A6_2022_rgb_web77
vyrocka_A6_2022_rgb_web78
vyrocka_A6_2022_rgb_web79
vyrocka_A6_2022_rgb_web80
vyrocka_A6_2022_rgb_web81
vyrocka_A6_2022_rgb_web82
vyrocka_A6_2022_rgb_web83
vyrocka_A6_2022_rgb_web84
vyrocka_A6_2022_rgb_web85
vyrocka_A6_2022_rgb_web86
vyrocka_A6_2022_rgb_web87
vyrocka_A6_2022_rgb_web88
vyrocka_A6_2022_rgb_web89
vyrocka_A6_2022_rgb_web90
vyrocka_A6_2022_rgb_web91
vyrocka_A6_2022_rgb_web92
vyrocka_A6_2022_rgb_web93
vyrocka_A6_2022_rgb_web94
vyrocka_A6_2022_rgb_web95
vyrocka_A6_2022_rgb_web96
vyrocka_A6_2022_rgb_web97
vyrocka_A6_2022_rgb_web98
vyrocka_A6_2022_rgb_web99
vyrocka_A6_2022_rgb_web100
vyrocka_A6_2022_rgb_web101
vyrocka_A6_2022_rgb_web102
vyrocka_A6_2022_rgb_web103
vyrocka_A6_2022_rgb_web104
vyrocka_A6_2022_rgb_web105
vyrocka_A6_2022_rgb_web106
vyrocka_A6_2022_rgb_web107
vyrocka_A6_2022_rgb_web108
vyrocka_A6_2022_rgb_web109
vyrocka_A6_2022_rgb_web110
vyrocka_A6_2022_rgb_web111
vyrocka_A6_2022_rgb_web112
vyrocka_A6_2022_rgb_web113
vyrocka_A6_2022_rgb_web114
vyrocka_A6_2022_rgb_web115
vyrocka_A6_2022_rgb_web116
vyrocka_A6_2022_rgb_web117
vyrocka_A6_2022_rgb_web118
vyrocka_A6_2022_rgb_web119
vyrocka_A6_2022_rgb_web120
vyrocka_A6_2022_rgb_web121
vyrocka_A6_2022_rgb_web122
vyrocka_A6_2022_rgb_web123
vyrocka_A6_2022_rgb_web124
vyrocka_A6_2022_rgb_web125
vyrocka_A6_2022_rgb_web126
vyrocka_A6_2022_rgb_web127
vyrocka_A6_2022_rgb_web128
vyrocka_A6_2022_rgb_web129
vyrocka_A6_2022_rgb_web130
vyrocka_A6_2022_rgb_web131
vyrocka_A6_2022_rgb_web132
vyrocka_A6_2022_rgb_web133
vyrocka_A6_2022_rgb_web134
vyrocka_A6_2022_rgb_web135
vyrocka_A6_2022_rgb_web136
vyrocka_A6_2022_rgb_web137
vyrocka_A6_2022_rgb_web138
vyrocka_A6_2022_rgb_web139
vyrocka_A6_2022_rgb_web140
vyrocka_A6_2022_rgb_web141
vyrocka_A6_2022_rgb_web142
vyrocka_A6_2022_rgb_web143
vyrocka_A6_2022_rgb_web144
vyrocka_A6_2022_rgb_web145
vyrocka_A6_2022_rgb_web146
vyrocka_A6_2022_rgb_web147
vyrocka_A6_2022_rgb_web148
vyrocka_A6_2022_rgb_web149
vyrocka_A6_2022_rgb_web150
vyrocka_A6_2022_rgb_web151
vyrocka_A6_2022_rgb_web152
vyrocka_A6_2022_rgb_web153
vyrocka_A6_2022_rgb_web154
vyrocka_A6_2022_rgb_web155
vyrocka_A6_2022_rgb_web156
vyrocka_A6_2022_rgb_web157
vyrocka_A6_2022_rgb_web158
vyrocka_A6_2022_rgb_web159
vyrocka_A6_2022_rgb_web160
vyrocka_A6_2022_rgb_web161
vyrocka_A6_2022_rgb_web162
vyrocka_A6_2022_rgb_web163
vyrocka_A6_2022_rgb_web164
vyrocka_A6_2022_rgb_web165
vyrocka_A6_2022_rgb_web166
vyrocka_A6_2022_rgb_web167
vyrocka_A6_2022_rgb_web168
vyrocka_A6_2022_rgb_web169
vyrocka_A6_2022_rgb_web170
vyrocka_A6_2022_rgb_web171
vyrocka_A6_2022_rgb_web172
vyrocka_A6_2022_rgb_web173
vyrocka_A6_2022_rgb_web174
vyrocka_A6_2022_rgb_web175
vyrocka_A6_2022_rgb_web176
vyrocka_A6_2022_rgb_web177
vyrocka_A6_2022_rgb_web178
vyrocka_A6_2022_rgb_web179
vyrocka_A6_2022_rgb_web180
vyrocka_A6_2022_rgb_web181
vyrocka_A6_2022_rgb_web182
vyrocka_A6_2022_rgb_web183
vyrocka_A6_2022_rgb_web184
vyrocka_A6_2022_rgb_web185
vyrocka_A6_2022_rgb_web186
vyrocka_A6_2022_rgb_web187
vyrocka_A6_2022_rgb_web188
vyrocka_A6_2022_rgb_web189
vyrocka_A6_2022_rgb_web190
vyrocka_A6_2022_rgb_web191
vyrocka_A6_2022_rgb_web192
vyrocka_A6_2022_rgb_web193
vyrocka_A6_2022_rgb_web194
vyrocka_A6_2022_rgb_web195
vyrocka_A6_2022_rgb_web196
vyrocka_A6_2022_rgb_web197
vyrocka_A6_2022_rgb_web198
vyrocka_A6_2022_rgb_web199
vyrocka_A6_2022_rgb_web200
vyrocka_A6_2022_rgb_web201
vyrocka_A6_2022_rgb_web202
vyrocka_A6_2022_rgb_web203
vyrocka_A6_2022_rgb_web204
vyrocka_A6_2022_rgb_web205
vyrocka_A6_2022_rgb_web206
vyrocka_A6_2022_rgb_web207
vyrocka_A6_2022_rgb_web208
vyrocka_A6_2022_rgb_web209
vyrocka_A6_2022_rgb_web210
vyrocka_A6_2022_rgb_web211
vyrocka_A6_2022_rgb_web212
vyrocka_A6_2022_rgb_web216
vyrocka_A6_2022_rgb_web214
vyrocka_A6_2022_rgb_web215
217