Stálá nabídka seminářů

Nabízíme vám sociálně demokratické vzdělávací semináře. Jednotlivé semináře jsou dimenzovány na cca 1 hodinu. Obsahují asi 20 minutový úvod lektora/lektorky, který následuje debata s účastníky. Možnou součástí semináře je i skupinová práce, díky které je možné si dané téma lépe osvojit a vyzkoušet si i veřejnou prezentaci tématu. Konkrétní podmínky realizace (cena, prostory) budou poskytnuty na základě dotazu.

 

Koordinátor vzdělávacích kurzů:

Patrik Eichler, zástupce ředitele MDA

info@masarykovaakademie.cz

 

Nabízené kurzy

Evropská unie – sociální a politický projekt

Kurz přiblíží historické kořeny evropské spolupráce během I. a II. světové války, představí politické cíle zakladatelů EU a její ekonomické a sociální přínosy, vysvětlí dnešní fungování základních struktur EU a popíše výhody, které ČR její členství v EU přináší. Dozvíte se také o organizacích mezinárodního sociálně demokratického hnutí.

Sociální stát – základ politiky sociální demokracie

Vzorovým příkladem univerzálního sociálního státu je ten, který popisuje ve Zprávě o sociálním pojištění z rou 1942 britský politik William Beveridge. Lektor na příkladu této zprávy představí hlavní charakteristiky sociálního státu v představě sociální demokracie a hlavní výzvy, se kterými se má podle sociální demokracie sociální stát potýkat. Součástí bude i upozornění na historické mezníky budování sociálního státu v Evropě počínaje osmihodinovou pracovní dobou a povinným zdravotním a důchodovým pojištěním a konče nárokem na důstojné bydlení nebo vzdělání a přístup ke kultuře.

Politický, stranický a ústavní systém

Kurz se věnuje základním strukturám a charakteristikám českého politického systému. S pomocí odborného výkladu a textu Ústavy České republiky přiblíží fungování ústavního pořádku, volebního a stranického systému a pravomoci ústavních institucí. Kurz nabídne kritické zhodnocení často tematizovaných problematických míst české politiky, jako je například volební systém.

Mezníky dějin sociální demokracie

Sociální demokracie se může pochlubit dlouhou historií.  V tomto kurzu posluchači podniknou cestu od založení první sociálně demokratické strany v českých zemích v roce 1878 až po současnost. Lektor představí hlavní mezníky historického vývoje sociální demokracie jako boj o všeobecné volební právo (1905), odmítnutí násilí jako prostředku politického boje (1920) nebo trvalou věrnost parlamentní demokracii (1938, 1948 a 1998). Připomenete si také hlavní historické postavy spojené s dějinami sociální demokracie.

Zákon o obcích

Kurz se věnuje legislativnímu rámci správy obce. To je vhodné zejména v době těsně po volbách, kdy lze získané vědomosti využít při přebírání úřadu. Lektor vyloží, jaké pravomoci jsou spojené se kterými funkcemi v rámci samosprávy a co je vůbec lze voličům slíbit ve volební kampani.

Volební kampaň

Dobře připravená a cílená volební kampaň je základem úspěšné politické práce. Nejen začínající politikové se mohou dozvědět cenné rady, jak zvolit pro propagaci politického programu správné prostředky, která místa ve veřejném prostoru využít pro oslovení veřejnosti a koho je třeba neopomenout při plánování spolupráce i v mezivolebním období.

Parlamentní praxe

Kurz vám přinese vhled do fungování instituce Parlamentu a jeho obou komor – Poslanecké sněmovny i Senátu. Lektor se bude věnovat rozdělení pravomocí, fungování legislativního procesu či aktuálním problémům české zákonodárné instituce, jako je jednací řád Sněmovny, referendum nebo často tematizovaná otázka odvolatelnosti politiků.

Sociálně demokratická komunální politika

Není pravda, že v komunální politické nejsou důležité politické, tedy programové rozdíly mezi kandidátkami. Pokud by to tak bylo, byla by existence politických stran na obecné úrovni zbytečná. Kurz přiblíží základní programové teze sociální demokracie, které lze zařadit do volebního programu a posléze je využít i při řízení obce. Tématem budou například participativní rozpočty, otázky obecní podpory bydlení nebo otázky trvale udržitelného rozvoje.

Mediální trénink

Součástí mediálního vystupování každého politika a političky je nejen věcná a programová přesvědčivost, ale také ochota podstoupit veřejnou kontrolu vlastního soukromí. Zvládnutí komunikace s médii i veřejností je důležitou součástí politického řemesla, se kterou vám můžeme pomoci, a to v případě zájmu včetně tréninku před kamerami.

Myšlenkové základy sociální demokracie

Sociálně demokratická politika vychází z dlouholeté filosofické argumentace. Staví zejména na snaze o spravedlivé společenské uspořádání. Kurz představí teorii sociální demokracie, jejímž autorem je známý německý teoretik sociální demokracie Thomas Meyer. S její pomocí lektor vysvětlí vztah tržního kapitalismu a demokracie, úlohu různých generací lidských práv a poukáže na hlavní hodnotové rozdíly mezi sociální demokracií a dalšími politickými proudy (zelení, křesťanští demokraté, liberálové).