Naše semináře

Vyberte si z nabídky našich vzdělávacích seminářů. Jednotlivé semináře jsou dimenzovány na 1 hodinu a lze je přizpůsobit vašim potřebám. Lektoři a lektorky jednotlivých seminářů mají zkušenosti z daného tématu. Konkrétní podmínky realizace (cena, prostory) s vámi rádi domluvíme. 

 

Koordinátor seminářů:

Patrik Eichler, ředitel MDA

info@masarykovaakademie.cz

 

Nabízené semináře

Evropská unie – sociální a politický projekt

Seminář přibližuje historické kořeny evropské spolupráce během I. a II. světové války, představuje politické cíle zakladatelů EU a její ekonomické a sociální přínosy, vysvětluje dnešní fungování základních struktur EU a popisuje výhody, které ČR její členství v EU přináší. Dozvíte se také o organizacích mezinárodního sociálně demokratického hnutí. 

Sociální stát – základ politiky sociální demokracie

Vzorový příklad univerzálního sociálního státu popsal ve Zprávě o sociálním pojištění z rou 1942 britský politik William Beveridge. Na příkladu této Zprávy představíme hlavní charakteristiky sociálního státu v představě sociální demokracie a hlavní výzvy, se kterými se má podle sociální demokracie sociální stát potýkat. Součástí je i upozornění na historické mezníky budování sociálního státu v Evropě počínaje osmihodinovou pracovní dobou a povinným zdravotním a důchodovým pojištěním a konče nárokem na důstojné bydlení nebo vzdělání a přístup ke kultuře. 

Politický, stranický a ústavní systém

Seminář se věnuje základním strukturám a charakteristikám českého politického systému. S pomocí odborného výkladu a textu Ústavy České republiky přiblíží fungování ústavního pořádku, volebního a stranického systému a pravomoci ústavních institucí. Seminář nabídne kritické zhodnocení často tematizovaných problematických míst české politiky, jako je například volební systém. 

Dějiny sociální demokracie

Sociální demokracie se může pochlubit dlouhou historií.  V semináři podnikneme cestu od založení první sociálně demokratické strany v českých zemích v roce 1878 až po současnost. Představíme hlavní mezníky historického vývoje sociální demokracie jako boj o všeobecné volební právo (1905), odmítnutí násilí jako prostředku politického boje (1920) nebo trvalou věrnost parlamentní demokracii (1938, 1948 a 1998). Připomeneme si také hlavní historické postavy spojené s dějinami sociální demokracie. 

Zákon o obcích

Seminář se věnuje legislativnímu rámci správy obce. Je vhodný zejména v době těsně po volbách, kdy lze získané vědomosti využít při přebírání úřadu. Představíme pravomoci spojené s různými funkcemi v samosprávě a představíme, co vůbec lze voličům slíbit ve volební kampani. 

Volební kampaň

Dobře připravená a cílená volební kampaň je základem úspěšné politické práce. Nejen pro začínající politiky a političky máme připraveny cenné rady, jak zvolit pro propagaci politického programu správné prostředky, která místa ve veřejném prostoru využít pro oslovení veřejnosti a koho je třeba neopomenout při plánování spolupráce i v mezivolebním období. 

Jak funguje Parlament

Seminář přináší vhled do fungování instituce Parlamentu a jeho obou komor – Poslanecké sněmovny i Senátu. Věnujeme se rozdělení pravomocí, fungování legislativního procesu či aktuálním problémům české zákonodárné instituce, jako je jednací řád Sněmovny, referendum nebo často tematizovaná otázka odvolatelnosti politiků. 

Sociálně demokratická komunální politika

Není pravda, že v komunální politice nejsou důležité politické, tedy programové rozdíly mezi kandidátkami. Pokud by to tak bylo, byla by existence politických stran na obecné úrovni zbytečná. Seminář přiblíží základní programové teze sociální demokracie, které lze zařadit do volebního programu a posléze je využít i při řízení obce. Tématem budou například participativní rozpočty, otázky obecní podpory bydlení nebo otázky trvale udržitelného rozvoje. 

Mediální trénink

Součástí mediálního vystupování každého politika a političky je nejen věcná a programová přesvědčivost, ale také ochota podstoupit veřejnou kontrolu vlastního soukromí. Zvládnutí komunikace s médii i veřejností je důležitou součástí politického řemesla, se kterou vám můžeme pomoci, a to v případě zájmu včetně tréninku před kamerami. 

Myšlenkové základy sociální demokracie

Sociálně demokratická politika vychází z dlouholeté filozofické argumentace. Staví zejména na snaze o spravedlivé společenské uspořádání. Seminář představuje teorii sociální demokracie, jejímž autorem je známý německý teoretik sociální demokracie Thomas Meyer. S její pomocí vysvětlíme vztah tržního kapitalismu a demokracie, úlohu různých generací lidských práv a poukážeme na hlavní hodnotové rozdíly mezi sociální demokracií a dalšími politickými proudy (zelení, křesťanští demokraté, liberálové).