Lidé

Představenstvo

Představenstvo MDA je orgánem, který řídí činnost MDA mezi jednotlivými zasedáními členské schůze MDA. Členské schůzi se zároveň zodpovídá za svou činnost. Představenstvo je složené z 16 členů a členek a předsedy MDA. Ze svého středu pak volí 1. místopředsedu MDA a jednoho dalšího místopředsedu. Jeho zasedání svolává předseda MDA podle potřeby, minimálně ale jednou za 3 měsíce (s výjimkou letního období, tj. července a srpna).

Předseda

Lubomír Zaorálek (PhDr.)

je místopředseda Sociální demokracie, vysokoškolský pedagog, přednášející Ústavu politologie FF UK, je zástupcem MDA v byru Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS), bývalý poslanec za ČSSD a ministr kultury ČR (2019–2021), v letech (2009–2018) byl místopředsedou ČSSD, byl ministrem zahraničních věcí ve vládě Bohuslava Sobotky (2014–2017), vystudoval filozofii a ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, patřil mezi zakladatelem Občanského fóra na Ostravsku. Pracoval jako televizní dramaturg a vysokoškolský pedagog. Na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy působí i dnes.

X: @ZaoralekL

1. místopředseda

Miroslav Jašurek

je politolog a politický analytik. Působil jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově, v letech 2009–2014 byl aktivní ve vedení reprezentace českých vysokých škol. Pracoval také na Úřadu vlády a vedl kabinet ministrů školství v letech 2015–2017. Odborně se zabývá trhem práce a dopady digitalizace, vzdělávací politikou, mediální politikou a vztahy s veřejností. Pracuje jako odborník na komunikaci. 

X: @mirojasurek 

Místopředseda

Pavel Šaradín (doc., Mgr., Ph.D.)

je politolog, přednáší na katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, věnuje se vývoji české politické scény, lokální politice a občanskému vzdělávání. Je spoluautorem knihy Češi a demokracie v digitální době (2021).

X: @saradinpa

Členové/členky

Tanweer Ali

je vysokoškolský pedagog, v současnosti působícím na pražské Vysoké škole ekonomické. Je aktivní v neziskovém sektoru, zejména v oblasti lidských práv a vzdělávání. Je spoluzakladatelem a bývalým předsedou správní rady organizace Forum 50 %. V současné době je členem správní rady Institutu Prevence a řešeni předlužení a Pramení, o. p. s. zabývající se vzděláváním. Je rovněž členem londýnského think-tanku RSA (Royal Society for the Encouragement of the Arts, Manufactures and Commerce). 

Jiří Dienstbier (Mgr.)

je právník a od roku 2011 do roku 2020 senátor ČSSD za volební obvod č. 30 (Kladno), v letech 2011–2013 byl místopředsedou ČSSD, v roce 2013 byl kandidátem ČSSD na úřad prezidenta republiky, od ledna 2014 do listopadu 2016 byl ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve vládě Bohuslava Sobotky.

Facebook: @dienstbier.jiri

Alena Gajdůšková (PaedDr.)

byla v letech 2017–2021 poslankyní Poslanecké sněmovny PČR za Zlínský kraj. Vystudovala pedagogiku, veřejnou správu a regionální rozvoj, má další kvalifikaci v oblasti personalistiky a norem kvality. V letech 2002–2014 byla senátorkou za ČSSD, v období let 2008–2010 a 2014–2016 zastávala pozici první místopředsedkyně Senátu PČR, v letech 2013–2015 byla místopředsedkyní ČSSD. Je místopředsedkyní Správní rady Univerzity T. Bati ve Zlíně a koordinátorkou klubu MDA ve Zlíně.

X: @GajduskovaAlena

Jan Chmelíček (Mgr.)

je vedoucím oddělení vnějších vztahů Národní galerie Praha. Byl ředitelem kabinetu ministra kultury (2019–2021) a ředitelem politického kabinetu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (2016–2017), vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Alžběta Kálalová

pracuje jako referentka na Ministerstvu kultury. Je místopředsedkyní Mladých sociálních demokratů a členkou Sociální demokracie. V letech 2012–2015 byla členkou Studentské rady Studentského fondu Filozofické fakulty UK. Od roku 2015 působí v Masarykově demokratické akademii jako administrativní pracovnice a koordinátorka vzdělávacího programu Moderní město. 

Facebook: @alzbeta.kalalova 

Ondřej Lánský

je vedoucím Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace na Filosofickém ústavu AV ČR a zároveň je zapojen do činnosti Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Vede také Katedru občanské výchovy a filozofie na Pedagogické fakultě UK. Věnuje se tématům na pomezí politické teorie, politické sociologie a sociální teorie. Rozvíjí analýzy politického myšlení s důrazem na téma teorii elit a oligarchie a zabývá konceptem resilience v politické teorii.

Zdeněk Mužík (Ing.)

je místopředsedou dozorčí rady Krajského hospodářské komory Plzeňského kraje. Je koordinátorem klubu MDA v Plzni a od roku 2018 členem představenstva MDA. Vystudoval Fakultu stavení ČVUT a je senior expert predikce trhu práce. Zabývá se age managmentem, komunitní energetikou a bytovou politikou.

Oto Novotný (PhDr.)

je filosof a sociolog, od roku 1992 působil na pozicích poradce předsedů ČSSD a jejích premiérů. V odborném zázemí ČSSD se dlouhodobě věnoval tvorbě programových dokumentů, otázkám reformy strany, empirickým průzkumům a analýzám. Je rovněž dlouholetým spolupracovníkem MDA, aktivně se podílel na procesu její transformace na politický think-tank a na jejích vzdělávacích aktivitách.

Daniela Ostrá

je místopředsedkyně Sociální demokracie a odborná asistentka Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého. Zaměřuje se na oblast politického marketingu, data driven volebních kampaní, politické komunikace a volebního chování. Je absolventkou Akademie sociální demokracie a PES Academy (vzdělávacího programu Strany evropských socialistů). Kromě odborné produkce příležitostně publikuje také v Deníku Referendum. Podílela se na vzniku mezinárodního sborníku Volby během pandemie. 

X: @DanielaVasatko

Michal Pícl (Ing.)

je ekonom, absolvent Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Oblastí jeho zájmu je problematika daní a veřejných rozpočtů. Věnuje se také tématu minimální mzdy, oblasti přímých zahraničních investic a sociální politice. Profesní kariéru zahájil v oblasti evropských strukturálních a investičních fondů. Pracoval v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest a na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. V letech 2014–2017 pracoval na Úřadu vlády ČR, od roku 2015 jako ředitel Odboru analýz a informací v kabinetu předsedy vlády. V letech 2020–2021 zastával funkci náměstka ministryně práce a sociálních věcí. Nyní pracuje jako ekonomický ředitel na ústředí České správy sociálního zabezpečení. 

X: @mpicl

Anna Šabatová

je signatářka Charty 77 a její mluvčí v roce 1986. Celoživotně se zabývá ochranou lidských práv. V letech 2001 až 2007 byla zástupkyní veřejného ochránce práv, v letech 2008 až 2013 předsedkyní Českého helsinského výboru a v letech 2014 až 2020 veřejnou ochránkyní práv.

Vladimír Špidla (PhDr.)

byl mezi lety 2011–2022 ředitelem Masarykovy demokratické akademie a stále se úzce podílí na jejím chodu. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1998–2002 byl ministrem práce a sociálních věcí, v letech 2002–2004 byl předsedou vlády ČR, od roku 2004 do roku 2010 byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. V letech 2014–2017 byl ředitelem odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky.

X: @vladimir_spidla

Zdeněk Trojan (doc., Ing., CSc., EUR ING)

je prezidentem Českého výboru Evropské federace inženýrských národních asociací, dlouholetým členem vrcholových orgánů Českého svazu vědeckotechnických společností a členem Správní rady Univerzity Hradec Králové. Po roce 1989 se podílel na obnově činnosti MDA. Studoval strojní inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze, pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník ve významném strojírenském podniku. Třicet let působil jako akademický pracovník na Strojní fakultě ČVUT. V letech 1992–1996 byl poslancem PS PČR a v letech 1998–2002 členem Zastupitelstva hl.m. Prahy. V letech 2004–2006 byl poradcem ministra pro místní rozvoj a předsedy vlády. 

Pavel Urbášek

je historik a archivář, ředitel Archivu Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se soudobými dějinami, orální historií, dějinami tzv. normalizace a dějinami vysokého školství ve 20. století. Je autorem a spoluautorem monografií Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990, Olomouc 2003 (společně s autorským kolektivem); Vítězové? Poražení? I., II. díl, Praha 2005 (společně s M. Vaňkem);  Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, Olomouc 2008; Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969, Olomouc 2012 (společně s J. Pulcem). 

Revizní komise

Revizní komise MDA je kontrolním orgánem MDA, která dohlíží na to, aby byla MDA dobře vedena. Dohlíží také na to, aby byla činnost MDA v souladu s jejími stanovami a dalšími právními předpisy, především ve věcech, které se týkají hospodaření a evidence majetku.

Revizní komise je tvořena předsedou nebo předsedkyní a dalšími 4 členy a členkami. Ze svého středu volí také místopředsedu nebo místopředsedkyni. V revizní komisi nemůže být nikdo, kdo by byl zaměstnaný v kanceláři MDA nebo byl zvolen do představenstva MDA.

Předsedkyně

Eva Sikorová (doc. Ing., CSc., dr. h. c.)

je docentkou v oboru Podniková ekonomika a management v ČR a profesorkou na Wyzsej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej v Bialsko-Biale. Je členkou Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace a členka Finanční akademie ČR, FinTech akademie a hodnotitelka finančních produktů v ČR v rámci soutěže Zlatá koruna. Je autorkou řady monografiií, knih, publikací, článků, projektů v ČR i v zahraničí. Je předsedkyní mezinárodního vědeckého výboru programu Bez bariér bez hranic, dlouhodobě se věnuje pomoci lidem se zdravotním postižením v České republice i v zahraničí. Působila také jako vysokoškolská pedagožka, výzkumnice a garantka oborů také na Slezské univerzitě Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a Moravské Vysoké škole Olomouc.

Místopředseda

Pavel Piňos (Mgr. MBA)

je původní profesí speciální pedagog, v současné době se živí jako OSVČ. Vykonává roli krajského koordinátora MDA Olomouckého kraje, je členem krajského předsednictva ČSSD Olomouckého kraje a zastupitelem městyse Dub nad Moravou. 

Členové/členky

Zuzana Brzobohatá (Ing. Bc.)

je členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu, kde zastupuje Českou ženskou lobby. Věnuje se veřejným financím, energetice a obnovitelným zdrojům. Působí řadu let v neziskovém sektoru, kde pomáhá spolkům zejména s účetnictvím, finančním řízením, dotacemi, stanovami a vnitřními předpisy. Vystudovala obor počítače na VUT Brno a management na MU Brno. 

Heda Čepelová

je socioložka a analytička, má zkušenosti s působením v akademické sféře, v soukromém sektoru v oblasti PR a marketingu, ze státní správy i politického provozu. Věnuje se designu evropských i českých veřejných politik s důrazem na řešení sociálních nerovností, dopadů nových technologií a zvládnutí potřeb transformace. Akademickou afiliaci má hned k několika fakultám Univerzity Karlovy v Praze (FHS, FSV, PF), v MDA působí od roku 2014, od roku 2015 pravidelně přispívá do dvouměsíčníku Listy.

Antonín Seidel

vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2010 až 2018 byl zastupitelem Kralup nad Vltavou. Pracoval na ministerstvech školství mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí, kde se věnoval parlamentní a vládní agendě, resp. politice zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání cizinců.

Kancelář

Ředitel

Patrik Eichler

je novinář a politický komentátor, redaktor dvouměsíčníku Listy. V letech 2007–2009 byl redaktorem Literárních novin, spolupracoval na přípravě expozice Muzea německy mluvících obyvatel českých zemí v Ústí nad Labem, v letech 2016–2017 byl mluvčím ministra pro lidská práva. Je mimo jiné spoluautorem sborníku a výstavy Jan Palach ’69 (Praha 2009), výstav a katalogů Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích (Praha 2013, 2016, 2018) a Průzkum života politickým bojem: Jaroslav Šabata a Charta 77 (Brno 2022). Je spolueditorem sborníku Masaryk: Politik na evropské úrovni (Praha 2022).

X: @EichlerPatrik

Zaměstnanci

Daniel Ort

studoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je fotograf na volné noze. Od roku 2017 člen Sociální demokracie. V letech 2014–2016 předsedal Spolku studentů historie FF UK, mezi roky 2015–2017 byl místopředsedou Celocírkevního poradního odboru mládeže Českobratrské církve evangelické. Je spolueditorem sborníku Masaryk: Politik na evropské úrovni (Praha 2022).

X: @DanielOrt8

Eva Čerháková Ungrová

se věnuje administrativě. Je absolventkou oboru Dějiny umění na Katolické teologické fakultě. Mezi její okruh zájmu spadá zejména období baroka, věnuje se také malbě.

Luděk Svoboda

se v MDA věnuje sociálním sítím a organizační práci. Je student Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je členem Sociální demokracie a předsedá středočeským Mladým sociálním demokratům. Je také předsedou univerzitního spolku Centrum politických studií.