Představenstvo

Představenstvo MDA

Představenstvo MDA je orgánem, který řídí činnost MDA mezi jednotlivými zasedáními členské schůze MDA. Členské schůzi se zároveň zodpovídá za svou činnost. Představenstvo je složené z 16 členů a členek a předsedy MDA. Ze svého středu pak volí 1. místopředsedu MDA a jednoho dalšího místopředsedu. Jeho zasedání svolává předseda MDA podle potřeby, minimálně ale jednou za 3 měsíce (s výjimkou letního období, tj. července a srpna).

Složení představenstva

Předseda

Lubomír Zaorálek (PhDr.) je bývalý poslanec za ČSSD a ministr kultury ČR (2019–2021), v letech (2009–2018) byl místopředsedou ČSSD, byl ministrem zahraničních věcí ve vládě Bohuslava Sobotky (2014–2017), vystudoval filozofii a ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, pracoval jako televizní dramaturg a vysokoškolský pedagog, patřil mezi zakladatelem Občanského fóra na Ostravsku.

1. místopředseda

Miroslav Jašurek (Mgr.) je politolog a politický analytik, působil jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově, v letech 2009–2014 byl aktivní ve vedení celostátní reprezentace českých vysokých škol, pracoval také na Úřadu vlády a vedl kabinet ministrů školství v letech 2015–2017. Odborně se zabývá trhem práce a dopady digitalizace, vzdělávací politikou, mediální politikou a vztahy s veřejností. Pracuje jako odborník na komunikaci.

Místopředsedkyně

Zuzana Brzobohatá (Ing. Bc.) členka Evropského hospodářského a sociálního výboru (ECOSOC), kde zastupuje české ženské organizace, působila v krajské a celostátní politice, mj. jako zastupitelka Jihomoravského kraje (2008–2012), v letech 2009–2014 byla poslankyní Evropského parlamentu. Aktivně dlouhodobě  působí v neziskovém sektoru v genderové oblasti, ochraně životního prostředí a volnočasových aktivit pro mládež.

Členové/členky

Jiří Dienstbier (Mgr.) je právník a od roku 2011 do roku 2020 senátor ČSSD za volební obvod č. 30 (Kladno), v letech 2011–2013 byl místopředsedou ČSSD, v roce 2013 byl kandidátem ČSSD na úřad prezidenta republiky, od ledna 2014 do listopadu 2016 byl ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve vládě Bohuslava Sobotky.

Alena Gajdůšková (PaedDr.) byla v letech 2017–2021 poslankyní Poslanecké sněmovny PČR za Zlínský kraj. Vystudovala  pedagogiku, veřejnou správu a regionální rozvoj, má další kvalifikaci v oblasti personalistiky a norem kvality. V letech 2002–2014 byla senátorkou za ČSSD, v období let 2008–2010 a 2014–2016 zastávala pozici první místopředsedkyně Senátu PČR, v letech 2013–2015 byla místopředsedkyní ČSSD. V roce 2018 byla zvolena předsedkyní Správní rady Univerzity T. Bati ve Zlíně.

Jan Chmelíček (Mgr.) je bývalým ředitelem kabinetu ministra kultury (2019–2021), byl ředitelem politického kabinetu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (2016–2017), vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

David Jelínek (Ing.) je ředitelem z. ú. UnikaCentrum, která se na Karvinsku a Ostravsku věnuje poskytování sociálních služeb, sociálnímu podnikání a pomoci lidem se zdravotním postižením, zastupitelem Karviné, je absolventem Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné, byl členem a později předsedou Sociální komise Rady města Karviná a členem Komise pro občany se zdravotním postižením, poradního orgánu Rady Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Je absolventem Akademie sociální demokracie (2012), od roku 2013 je předsedou, resp. koordinátorem klubu MDA v Karviné.

Anna Kárníková (PhDr.) vystudovala Evropská studia na FSV UK a obor Environmental Policy and Regulation na London School of Economics and Political Science. Dříve pracovala v pražské kanceláři německé nadace Friedrich-Ebert-Stiftung, jako ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády ČR a Centra pro dopravu a energetiku. Nyní působí jako ředitelka Hnutí DUHA.

Dalila Komárková

Zdeněk Mužík (Ing.) je předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje, podniká v oblasti znalostní ekonomiky, je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze.

Oto Novotný (PhDr.) je filosof a sociolog, od roku 1992 působil na pozicích poradce předsedů ČSSD a jejích premiérů. V odborném zázemí ČSSD se dlouhodobě věnoval tvorbě programových dokumentů, otázkám reformy strany, empirickým průzkumům a analýzám. Je rovněž dlouholetým spolupracovníkem MDA, aktivně se podílel na procesu její transformace na politický think-tank a na jejích vzdělávacích aktivitách, včetně Akademie sociální demokracie.

Daniela Ostrá (Mgr.) působí jako interní doktorandka na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zaměřuje na oblast politického marketingu, data driven volebních kampaní, politické komunikace a volebního chování, od prosince 2021 je místopředsedkyní ČSSD. Je absolventkou Akademie sociální demokracie a PES Academy (vzdělávacího programu Strany evropských socialistů). Je zahraniční tajemnicí Mladých sociálních demokratů. Příležitostně komentuje aktuální politické dění v Deníku Referendum.

Michal Pícl (Ing.) je ekonom, absolvent Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a doktorand Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se věnuje minimální mzdě, oblasti přímých zahraničních investic a sociální politice. V letech 2009–2013 pracoval v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest a na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, v letech 2014–2017 pracoval na Úřadu vlády ČR, od roku 2015 jako ředitel Odboru analýz a informací. Nyní působí jako náměstek ministryně práce a sociálních věcí.

Pavel Šaradín (doc., Mgr., Ph.D.) je politolog, přednáší na katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, působí v odborném zázemí ČSSD, věnuje se vývoji české politické scény, lokální politice a občanskému vzdělávání.

Vladimír Špidla (PhDr.) je ředitelem Masarykovy demokratické akademie, vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1998–2002 byl ministrem práce a sociálních věcí, v letech 2002–2004 byl předsedou vlády ČR, od roku 2004 do roku 2010 byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. V letech 2014–2017 byl ředitelem odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky.

Zdeněk Trojan (doc., Ing., CSc., EUR ING) je prezidentem Českého výboru Evropské federace inženýrských národních asociací a místopředsedou Českého svazu vědeckotechnických společností. Studoval strojní inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze, pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník ve významném strojírenském podniku. Třicet let působil jako akademický pracovník na Strojní fakultě ČVUT. V letech 1992–1996 byl poslancem PS PČR a v letech 1998–2002 členem Zastupitelstva hl.m. Prahy. V letech 2004–2006 byl poradcem ministra pro místní rozvoj a předsedy vlády.

Pavel Urbášek (PhDr.) je historik, náměstek primátora města Olomouce, vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, působil v olomouckém Vlastivědném muzeu a v archivu Univerzity Palackého v Olomouci, ve vědecké činnosti se zabývá zejména dějinami vysokého školství a tzv. normalizace a orální historií. Je autorem a spoluautorem několika vědeckých monografií – mj. Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990 (Olomouc 2003) nebo Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969 (Olomouc 2012).