Představenstvo

Představenstvo MDA

Představenstvo MDA je orgánem, který řídí činnost MDA mezi jednotlivými zasedáními členské schůze MDA. Členské schůzi se zároveň zodpovídá za svou činnost. Představenstvo je složené z 16 členů a členek a předsedy MDA. Ze svého středu pak volí 1. místopředsedu MDA a jednoho dalšího místopředsedu. Jeho zasedání svolává předseda MDA podle potřeby, minimálně ale jednou za 3 měsíce (s výjimkou letního období, tj. července a srpna).

Složení představenstva

Předseda:

Lubomír Zaorálek (PhDr.) je poslanec za ČSSD a ministr kultury ČR, v letech (2009–2018) byl místopředsedou ČSSD, byl ministrem zahraničních věcí ve vládě Bohuslava Sobotky (2014–2017), vystudoval filozofii a ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, pracoval jako televizní dramaturg a vysokoškolský pedagog, patřil mezi zakladatelem Občanského fóra na Ostravsku.

Místopředsedkyně

Zuzana Brzobohatá (Ing. Bc.) členka Evropského hospodářského a sociálního výboru (ECOSOC), kde zastupuje české ženské organizace, působila v krajské a celostátní politice, mj. jako zastupitelka Jihomoravského kraje (2008–2012), v letech 2009–2014 byla poslankyní Evropského parlamentu. Aktivně dlouhodobě  působí v neziskovém sektoru v genderové oblasti, ochraně životního prostředí a volnočasových aktivit pro mládež.

Členové/členky:

Jiří Dienstbier (Mgr.) je právník a od roku 2011 senátor ČSSD za volební obvod č. 30 (Kladno), je místopředsedou senátorského klubu ČSSD, předsedou Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, v letech 2011–2013 byl místopředsedou ČSSD, v roce 2013 byl kandidátem ČSSD na úřad prezidenta republiky, od ledna 2014 do listopadu 2016 byl ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve vládě Bohuslava Sobotky.

Alena Gajdůšková (PaedDr.) je poslankyní Poslanecké sněmovny PČR za Zlínský kraj, vystudovala  pedagogiku, veřejnou správu a regionální rozvoj, má další kvalifikaci v oblasti personalistiky a norem kvality. V letech 2002–2014 byla senátorkou za ČSSD, v období let 2008–2010 a 2014–2016 zastávala pozici první místopředsedkyně Senátu PČR, v letech 2013–2015 byla místopředsedkyní ČSSD. V roce 2018 byla zvolena předsedkyní Správní rady Univerzity T. Bati ve Zlíně.

Jan Chmelíček (Mgr.) je ředitelem kabinetu ministra kultury, vystudoval filosofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, je interním doktorandem Ústavu politologie Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, věnuje se teorii poststrukturalismu u Ernesta Laclaua, byl ředitelem politického kabinetu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (2016–2017).

Miroslav Jašurek (Mgr.) je politolog a politický analytik, působil jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově, v letech 2009–2014 byl aktivní ve vedení celostátní reprezentace českých vysokých škol, pracoval také na Úřadu vlády a vedl kabinet ministrů školství v letech 2015–2017. Odborně se zabývá trhem práce a dopady digitalizace, vzdělávací politikou, mediální politikou a vztahy s veřejností. Pracuje jako odborník na komunikaci.

David Jelínek (Ing.) je ředitelem z. ú. UnikaCentrum, která se na Karvinsku a Ostravsku věnuje poskytování sociálních služeb, sociálnímu podnikání a pomoci lidem se zdravotním postižením, zastupitelem Karviné, je absolventem Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné, byl členem a později předsedou Sociální komise Rady města Karviná a členem Komise pro občany se zdravotním postižením, poradního orgánu Rady Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Je absolventem Akademie sociální demokracie (2012), od roku 2013 je předsedou, resp. koordinátorem klubu MDA v Karviné.

Anna Kárníková (PhDr.) vystudovala Evropská studia na FSV UK a obor Environmental Policy and Regulation na London School of Economics and Political Science. Dříve pracovala v pražské kanceláři německé nadace Friedrich-Ebert-Stiftung, jako ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj na Úřadu vlády ČR a Centra pro dopravu a energetiku. Nyní působí jako ředitelka Hnutí DUHA.

Dalila Komárková

Zdeněk Mužík (Ing.) je předsedou představenstva Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje, podniká v oblasti znalostní ekonomiky, je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze.

Oto Novotný (PhDr.) je filosof a sociolog, od roku 1992 působil na pozicích poradce předsedů ČSSD a jejích premiérů. V odborném zázemí ČSSD se dlouhodobě věnoval tvorbě programových dokumentů, otázkám reformy strany, empirickým průzkumům a analýzám. Je rovněž dlouholetým spolupracovníkem MDA, aktivně se podílel na procesu její transformace na politický think-tank a na jejích vzdělávacích aktivitách, včetně Akademie sociální demokracie.

Daniela Ostrá (Mgr.) působí jako interní doktorandka na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zaměřuje na oblast politického marketingu, data driven volebních kampaní, politické komunikace a volebního chování. V praxi spolupracuje s ČSSD na vedení předvolebních kampaní od lokální po celostátní úroveň. Je absolventkou Akademie sociální demokracie a PES Academy (vzdělávacího programu Strany evropských socialistů). Je zahraniční tajemnicí Mladých sociálních demokratů. Příležitostně komentuje aktuální politické dění v Deníku Referendum.

Michal Pícl (Ing.) je ekonom, absolvent Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze a doktorand Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se věnuje minimální mzdě, oblasti přímých zahraničních investic a sociální politice. V letech 2009–2013 pracoval v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest a na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, v letech 2014–2017 pracoval na Úřadu vlády ČR, od roku 2015 jako ředitel Odboru analýz a informací. Nyní působí jako náměstek ministryně práce a sociálních věcí.

Zdeněk Trojan (doc., Ing., CSc., EUR ING) je prezidentem Českého výboru Evropské federace inženýrských národních asociací a místopředsedou Českého svazu vědeckotechnických společností. Studoval strojní inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze, pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník ve významném strojírenském podniku. Třicet let působil jako akademický pracovník na Strojní fakultě ČVUT. V letech 1992–1996 byl poslancem PS PČR a v letech 1998–2002 členem Zastupitelstva hl.m. Prahy. V letech 2004–2006 byl poradcem ministra pro místní rozvoj a předsedy vlády.

Pavel Urbášek (PhDr.) je historik, náměstek primátora města Olomouce, vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, působil v olomouckém Vlastivědném muzeu a v archivu Univerzity Palackého v Olomouci, ve vědecké činnosti se zabývá zejména dějinami vysokého školství a tzv. normalizace a orální historií. Je autorem a spoluautorem několika vědeckých monografií – mj. Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990 (Olomouc 2003) nebo Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969 (Olomouc 2012).

Vladimír Špidla (PhDr.)je ředitelem Masarykovy demokratické akademie, vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1998–2002 byl ministrem práce a sociálních věcí, v letech 2002–2004 byl předsedou vlády ČR, od roku 2004 do roku 2010 byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. V letech 2014–2017 byl ředitelem odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky.

Ochrana osobních údajů