Lidé

Představenstvo

Představenstvo MDA je orgánem, který řídí činnost MDA mezi jednotlivými zasedáními členské schůze MDA. Členské schůzi se zároveň zodpovídá za svou činnost. Představenstvo je složené z 16 členů a členek a předsedy MDA. Ze svého středu pak volí 1. místopředsedu MDA a jednoho dalšího místopředsedu. Jeho zasedání svolává předseda MDA podle potřeby, minimálně ale jednou za 3 měsíce (s výjimkou letního období, tj. července a srpna).

Předseda

Lubomír Zaorálek (PhDr.)

je místopředseda Sociální demokracie, vysokoškolský pedagog, přednášející Ústavu politologie FF UK, je zástupcem MDA v byru Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS), bývalý poslanec za ČSSD a ministr kultury ČR (2019–2021), v letech (2009–2018) byl místopředsedou ČSSD, byl ministrem zahraničních věcí ve vládě Bohuslava Sobotky (2014–2017), vystudoval filozofii a ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, patřil mezi zakladatelem Občanského fóra na Ostravsku. Pracoval jako televizní dramaturg a vysokoškolský pedagog. Na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy působí i dnes.

X: @ZaoralekL

1. místopředseda

Miroslav Jašurek

je politolog a politický analytik. Působil jako vysokoškolský pedagog na Univerzitě Karlově, v letech 2009–2014 byl aktivní ve vedení reprezentace českých vysokých škol. Pracoval také na Úřadu vlády a vedl kabinet ministrů školství v letech 2015–2017. Odborně se zabývá trhem práce a dopady digitalizace, vzdělávací politikou, mediální politikou a vztahy s veřejností. Pracuje jako odborník na komunikaci. 

X: @mirojasurek 

Místopředseda

Pavel Šaradín (doc., Mgr., Ph.D.)

je politolog, přednáší na katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého, věnuje se vývoji české politické scény, lokální politice a občanskému vzdělávání. Je spoluautorem knihy Češi a demokracie v digitální době (2021).

X: @saradinpa

Členové/členky

Tanweer Ali

je vysokoškolský pedagog, v současnosti působícím na pražské Vysoké škole ekonomické. Je aktivní v neziskovém sektoru, zejména v oblasti lidských práv a vzdělávání. Je spoluzakladatelem a bývalým předsedou správní rady organizace Forum 50 %. V současné době je členem správní rady Institutu Prevence a řešeni předlužení a Pramení, o. p. s. zabývající se vzděláváním. Je rovněž členem londýnského think-tanku RSA (Royal Society for the Encouragement of the Arts, Manufactures and Commerce). 

Jiří Dienstbier (Mgr.)

je právník a od roku 2011 do roku 2020 senátor ČSSD za volební obvod č. 30 (Kladno), v letech 2011–2013 byl místopředsedou ČSSD, v roce 2013 byl kandidátem ČSSD na úřad prezidenta republiky, od ledna 2014 do listopadu 2016 byl ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve vládě Bohuslava Sobotky.

Facebook: @dienstbier.jiri

Alena Gajdůšková (PaedDr.)

byla v letech 2017–2021 poslankyní Poslanecké sněmovny PČR za Zlínský kraj. Vystudovala pedagogiku, veřejnou správu a regionální rozvoj, má další kvalifikaci v oblasti personalistiky a norem kvality. V letech 2002–2014 byla senátorkou za ČSSD, v období let 2008–2010 a 2014–2016 zastávala pozici první místopředsedkyně Senátu PČR, v letech 2013–2015 byla místopředsedkyní ČSSD. Je místopředsedkyní Správní rady Univerzity T. Bati ve Zlíně a koordinátorkou klubu MDA ve Zlíně.

X: @GajduskovaAlena

Jan Chmelíček (Mgr.)

je vedoucím oddělení vnějších vztahů Národní galerie Praha. Byl ředitelem kabinetu ministra kultury (2019–2021) a ředitelem politického kabinetu ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka (2016–2017), vystudoval filozofii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Alžběta Kálalová

pracuje jako referentka na Ministerstvu kultury. Je místopředsedkyní Mladých sociálních demokratů a členkou Sociální demokracie. V letech 2012–2015 byla členkou Studentské rady Studentského fondu Filozofické fakulty UK. Od roku 2015 působí v Masarykově demokratické akademii jako administrativní pracovnice a koordinátorka vzdělávacího programu Moderní město. 

Facebook: @alzbeta.kalalova 

Ondřej Lánský

je vedoucím Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace na Filosofickém ústavu AV ČR a zároveň je zapojen do činnosti Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Vede také Katedru občanské výchovy a filozofie na Pedagogické fakultě UK. Věnuje se tématům na pomezí politické teorie, politické sociologie a sociální teorie. Rozvíjí analýzy politického myšlení s důrazem na téma teorii elit a oligarchie a zabývá konceptem resilience v politické teorii.

Zdeněk Mužík (Ing.)

je místopředsedou dozorčí rady Krajského hospodářské komory Plzeňského kraje. Je koordinátorem klubu MDA v Plzni a od roku 2018 členem představenstva MDA. Vystudoval Fakultu stavení ČVUT a je senior expert predikce trhu práce. Zabývá se age managmentem, komunitní energetikou a bytovou politikou.

Oto Novotný (PhDr.)

je filosof a sociolog, od roku 1992 působil na pozicích poradce předsedů ČSSD a jejích premiérů. V odborném zázemí ČSSD se dlouhodobě věnoval tvorbě programových dokumentů, otázkám reformy strany, empirickým průzkumům a analýzám. Je rovněž dlouholetým spolupracovníkem MDA, aktivně se podílel na procesu její transformace na politický think-tank a na jejích vzdělávacích aktivitách.

Daniela Ostrá

je místopředsedkyně Sociální demokracie a odborná asistentka Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého. Zaměřuje se na oblast politického marketingu, data driven volebních kampaní, politické komunikace a volebního chování. Je absolventkou Akademie sociální demokracie a PES Academy (vzdělávacího programu Strany evropských socialistů). Kromě odborné produkce příležitostně publikuje také v Deníku Referendum. Podílela se na vzniku mezinárodního sborníku Volby během pandemie. 

X: @DanielaVasatko

Michal Pícl (Ing.)

je ekonom, absolvent Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Oblastí jeho zájmu je problematika daní a veřejných rozpočtů. Věnuje se také tématu minimální mzdy, oblasti přímých zahraničních investic a sociální politice. Profesní kariéru zahájil v oblasti evropských strukturálních a investičních fondů. Pracoval v Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest a na ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy. V letech 2014–2017 pracoval na Úřadu vlády ČR, od roku 2015 jako ředitel Odboru analýz a informací v kabinetu předsedy vlády. V letech 2020–2021 zastával funkci náměstka ministryně práce a sociálních věcí. Nyní pracuje jako ekonomický ředitel na ústředí České správy sociálního zabezpečení. 

X: @mpicl

Anna Šabatová

je signatářka Charty 77 a její mluvčí v roce 1986. Celoživotně se zabývá ochranou lidských práv. V letech 2001 až 2007 byla zástupkyní veřejného ochránce práv, v letech 2008 až 2013 předsedkyní Českého helsinského výboru a v letech 2014 až 2020 veřejnou ochránkyní práv.

Vladimír Špidla (PhDr.)

byl mezi lety 2011–2022 ředitelem Masarykovy demokratické akademie a stále se úzce podílí na jejím chodu. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1998–2002 byl ministrem práce a sociálních věcí, v letech 2002–2004 byl předsedou vlády ČR, od roku 2004 do roku 2010 byl evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. V letech 2014–2017 byl ředitelem odboru poradců a poradkyň předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky.

X: @vladimir_spidla

Zdeněk Trojan (doc., Ing., CSc., EUR ING)

je prezidentem Českého výboru Evropské federace inženýrských národních asociací, dlouholetým členem vrcholových orgánů Českého svazu vědeckotechnických společností a členem Správní rady Univerzity Hradec Králové. Po roce 1989 se podílel na obnově činnosti MDA. Studoval strojní inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze, pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník ve významném strojírenském podniku. Třicet let působil jako akademický pracovník na Strojní fakultě ČVUT. V letech 1992–1996 byl poslancem PS PČR a v letech 1998–2002 členem Zastupitelstva hl.m. Prahy. V letech 2004–2006 byl poradcem ministra pro místní rozvoj a předsedy vlády. 

Pavel Urbášek

je historik a archivář, ředitel Archivu Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se soudobými dějinami, orální historií, dějinami tzv. normalizace a dějinami vysokého školství ve 20. století. Je autorem a spoluautorem monografií Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945–1990, Olomouc 2003 (společně s autorským kolektivem); Vítězové? Poražení? I., II. díl, Praha 2005 (společně s M. Vaňkem);  Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, Olomouc 2008; Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969, Olomouc 2012 (společně s J. Pulcem). 

Revizní komise

Revizní komise MDA je kontrolním orgánem MDA, která dohlíží na to, aby byla MDA dobře vedena. Dohlíží také na to, aby byla činnost MDA v souladu s jejími stanovami a dalšími právními předpisy, především ve věcech, které se týkají hospodaření a evidence majetku.

Revizní komise je tvořena předsedou nebo předsedkyní a dalšími 4 členy a členkami. Ze svého středu volí také místopředsedu nebo místopředsedkyni. V revizní komisi nemůže být nikdo, kdo by byl zaměstnaný v kanceláři MDA nebo byl zvolen do představenstva MDA.

Předsedkyně

Eva Sikorová (doc. Ing., CSc., dr. h. c.)

je docentkou v oboru Podniková ekonomika a management v ČR a profesorkou na Wyzsej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej v Bialsko-Biale. Je členkou Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace a členka Finanční akademie ČR, FinTech akademie a hodnotitelka finančních produktů v ČR v rámci soutěže Zlatá koruna. Je autorkou řady monografiií, knih, publikací, článků, projektů v ČR i v zahraničí. Je předsedkyní mezinárodního vědeckého výboru programu Bez bariér bez hranic, dlouhodobě se věnuje pomoci lidem se zdravotním postižením v České republice i v zahraničí. Působila také jako vysokoškolská pedagožka, výzkumnice a garantka oborů také na Slezské univerzitě Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a Moravské Vysoké škole Olomouc.

Místopředseda

Pavel Piňos (Mgr. MBA)

je původní profesí speciální pedagog, v současné době se živí jako OSVČ. Vykonává roli krajského koordinátora MDA Olomouckého kraje, je členem krajského předsednictva ČSSD Olomouckého kraje a zastupitelem městyse Dub nad Moravou. 

Členové/členky

Zuzana Brzobohatá (Ing. Bc.)

je členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu, kde zastupuje Českou ženskou lobby. Věnuje se veřejným financím, energetice a obnovitelným zdrojům. Působí řadu let v neziskovém sektoru, kde pomáhá spolkům zejména s účetnictvím, finančním řízením, dotacemi, stanovami a vnitřními předpisy. Vystudovala obor počítače na VUT Brno a management na MU Brno. 

Heda Čepelová

je socioložka a analytička, má zkušenosti s působením v akademické sféře, v soukromém sektoru v oblasti PR a marketingu, ze státní správy i politického provozu. Věnuje se designu evropských i českých veřejných politik s důrazem na řešení sociálních nerovností, dopadů nových technologií a zvládnutí potřeb transformace. Akademickou afiliaci má hned k několika fakultám Univerzity Karlovy v Praze (FHS, FSV, PF), v MDA působí od roku 2014, od roku 2015 pravidelně přispívá do dvouměsíčníku Listy.

Antonín Seidel

vystudoval politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2010 až 2018 byl zastupitelem Kralup nad Vltavou. Pracoval na ministerstvech školství mládeže a tělovýchovy a práce a sociálních věcí, kde se věnoval parlamentní a vládní agendě, resp. politice zaměstnanosti v oblasti zaměstnávání cizinců.

Kancelář

Ředitel

Patrik Eichler

je novinář a politický komentátor, redaktor dvouměsíčníku Listy. V letech 2007–2009 byl redaktorem Literárních novin, spolupracoval na přípravě expozice Muzea německy mluvících obyvatel českých zemí v Ústí nad Labem, v letech 2016–2017 byl mluvčím ministra pro lidská práva. Je mimo jiné spoluautorem sborníku a výstavy Jan Palach ’69 (Praha 2009), výstav a katalogů Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích (Praha 2013, 2016, 2018) a Průzkum života politickým bojem: Jaroslav Šabata a Charta 77 (Brno 2022). Je spolueditorem sborníku Masaryk: Politik na evropské úrovni (Praha 2022).

X: @EichlerPatrik

Zaměstnanci

Daniel Ort

studoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je fotograf na volné noze. Od roku 2017 člen Sociální demokracie. V letech 2014–2016 předsedal Spolku studentů historie FF UK, mezi roky 2015–2017 byl místopředsedou Celocírkevního poradního odboru mládeže Českobratrské církve evangelické. Je spolueditorem sborníku Masaryk: Politik na evropské úrovni (Praha 2022).

X: @DanielOrt8

Alena Mertlová Kopřivová

se v MDA stará především o administrativu. Studovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ráda se vrací do Itálie, kde strávila část studií na univerzitě v Padově. Ve volných chvílích utíká k hudbě, knihám a procházkám do přírody. V současné době ji nejvíce zaměstnává péče o rodinu.

Luděk Svoboda

se v MDA věnuje sociálním sítím a organizační práci. Je student Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je členem Sociální demokracie a předsedá středočeským Mladým sociálním demokratům. Je také předsedou univerzitního spolku Centrum politických studií.