Jak používat knihovnu

Knihovna MDA je dočasně uzavřena. Omlouváme se za potíže. V naléhavých případech se obracejte na info@masarykovaakademie.cz. Dobrá zpráva: Zdigitalizovali jsme pro vás desítky titulů z jejího fondu, které jsou pro vás volně dostupné.

Jak používat Knihovnu MDA?

Jak se dostat do budovy a knihovny? 

Knihovna sídlí v areálu pražského Lidového domu v Hybernské 7. Pro vstup do budovy je potřeba projít přes recepci, kde uvedete účel návštěvy a zapíšete se do návštěvní knihy. Knihovna a kancelář MDA se nacházejí v 1. patře a dostanete se k nám i výtahem. K němu je potřeba zdolat dva schody: s nimi vám v případě potřeby samozřejmě rádi pomůžeme. 

 

Jak se mohu registrovat? 

Přihlášku do knihovny můžete vyplnit osobně přímo v knihovně, nebo si ji také můžete vytisknout a vyplnit doma (elektronická verze přihlášky). Poté k nám stačí přijít s vyplněnou přihláškou a dokladem totožnosti, nechat si registraci potvrdit knihovníkem/knihovnicí a zaplatit registrační poplatek, který je v současné době100  na rok. 

 

Zapomněl jsem heslo pro přihlášení do online katalogu. 

Přijďte do knihovny anebo prostřednictvím e-mailu kontaktujte knihovníka, který vám vystaví nové (dočasné) heslo. Dočasné heslo si následně změňte ve vašem uživatelském účtu. 

 

Do kdy si musím vyzvednout objednané absenční výpůjčky? 

Objednané publikace si musíte vyzvednout do tří pracovních dnů ode dne objednání. Výjimkou jsou publikace uložené v mimopražském depozitáři (v katalogu uvedeno v sekci Depozitář). Do depozitáře se jezdí dle potřeby. Po přivezení z depozitáře jsou pro vás publikace připraveny po dobu následujících 14 dnů. O stavu připravenosti dokumentů vás budeme informovat emailem. 

 

Kolik stojí rezervace titulu? 

Rezervace jsou bezplatné.  

 

Kolik budu platit, když knihu zapomenu vrátit, nebo ji poškodím či ztratím? 

Základní poplatek za pozdní vrácení výpůjček mimo budovu je za každý kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty knihovní jednotky a za každou vypůjčenou knihovní jednotku 5 , v případě meziknihovní výpůjční služby pak 10 .  

V případě ztráty knihy určí náhradu knihovník. 

 

Poskytuje knihovna reprografické služby (tisk a kopírování)? Kolik to stojí? 

Ano, knihovna poskytuje reprografické služby, pokud jejich zhotovení není v rozporu s právními předpisy. 

Cena reprografické kopie nebo tiskového výstupu činí u 1 strany (A4) jednostranně 2 Kč, oboustranně pak 4 Kč. Umíme také digitalizovat na objednávku, jedna digitalizovaná strana stojí 12 Kč. 

 

Poskytuje knihovna meziknihovní výpůjční službu? 

Ano, knihovna poskytuje meziknihovní výpůjční službu. 

KNIHOVNÍ ŘÁD
I. Základní ustanovení

Článek 1. Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou specializovanou ve smyslu § 3 a 13 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §§ 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

Článek 2. Základní údaje o knihovně

 1. Knihovna sídlí na adrese Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1.
 2. Kontaktovat knihovnu je možné na e-mailu knihovna@masarykovaakademie.cz a tel. čísle +420 608 903 336.
 3. Knihovna je evidována na Ministerstvu kultury pod evidenčním číslem 6600/2018.
 4. Sigla knihovna je ABE195.
 5. Informace o fondu knihovny jsou přístupné prostřednictvím Souborného katalogu ČR a knihovního katalogu dostupného na adrese: https://mda-katalog.koha-system.cz/vufind/.

Článek 4. Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby), tak jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

Služby spočívají:

 1. ve zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb (dále jen MVS) z knihovního fondu jiné knihovny,
 2. v poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší zejména z oblasti historie s důrazem na dějiny střední Evropy a dějiny politického stranictví,
 3. ve zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,
 4. v umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup,
 5. reprografické a kopírovací služby.
 6. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 knihovního zákona knihovna bezplatně.
 7. Knihovna účtuje poplatky za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby. Na tyto poplatky může být vyžádána i finanční záloha.

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za tisk) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je součástí tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Článek 4. Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá  fyzická  nebo právnická osoba vydáním průkazu  uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.
 3. Přihláška je volně dostupná na webu knihovny, případně je k dispozici u pověřeného zaměstnance knihovny.
 4. Čtenář mladší 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 5. Knihovny nevydává čtenářské průkazy.
 6. Po registraci obdrží uživatel přihlašovací údaje do svého čtenářského konta.
 7. Poplatky spojené s registrací jsou uvedeny v ceníku, který je součástí tohoto KŘ.
 8. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

Článek 5. Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a zachovávat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro dodržení pořádku a ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Z hlediska dodržení domovního řádu v budově, kde sídlí knihovna, je nutné sdělit jméno osoby, a případně instituce, při vstupu do budovy na hlavní recepci.
 3. Čtenář mladší 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.
 5. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně určenému pracovníkovi knihovny.

Článek 6. Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Uživatel, je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a aplikací a programů nainstalovaných v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na USB/flash disk informace získané z bází dat zpřístupněných na internetu.
 4. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k ostatní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat, nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon).
III. Výpůjční řád

Článek 7. Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu a z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím služeb MVS.
 2. MVS je poskytována pouze registrovaným uživatelům knihovny.
 3. Veškeré finanční náhrady spojené s poskytováním služby MVS jsou uvedeny v ceníku, který je součástí KŘ.
 4. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle §14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 5. Knihovna neposkytuje Mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (dále jen MMVS).

Článek 8. Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu (absenčně) si může uživatel půjčit všechny dokumenty, mimo ty:
 2. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
 3. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny,
 5. které jsou umístěny ve Studovně.

Článek 9. Postupy při půjčování

 1. Standardní výpůjční lhůta je kalendářní měsíc. Tuto dobu lze prodloužit maximálně dvakrát. Celkem tedy na tři kalendářní měsíce.
 2. Pokud se jedná o dokument, který je rezervovaný dalším čtenářem, nebo je v knihovně nový, prodloužení není možné.
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně zažádat o vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 4. Pokud uživatel tyto stanovené lhůty přesáhne, je povinen platit knihovnou stanovené poplatky. Výše poplatků je uvedena v čl. 14 a ceníku knihovny, který je součástí KŘ.
 5. Registrovaný uživatel si může zažádat o rezervaci knihovního dokumentu těmito způsoby: ústně, písemně nebo prostřednictvím svého účtu v online katalogu knihovny.
 6. Neregistrovaný uživatel si může zažádat o rezervaci dokumentu pouze do studovny a pouze jako prezenční výpůjčku.
 7. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.

Článek 10. Vracení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Článek 11. Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) o půjčování.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 5 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí vypůjčený dokument nevrátí, bude se vracení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávky má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 12. Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv – zákon č. 121/200 Sb, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

Článek 13. Práva a povinnosti uživatelů ve studovně a knihovně

 1. Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty z knihovních fondů knihovny.
 2. Uživatel má právo užívat ve studovně volně přístupné fondy.
 3. Uživatel má právo vypůjčit si do studovny dokumenty vypůjčené z fondů českých knihoven (MVS).
 4. Uživatel může studovat ve studovně dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce.
 5. Uživatelé jsou povinni odložit svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. na knihovnou určeném místě.
 6. Uživatelé jsou povinni chovat se ve studovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny vyvěšenými ve studovně i pokyny pracovníků knihovny.
IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Článek 14. Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Článek 15. Poplatky za přestupky proti KŘ

 1. Poplatek z prodlení:
 2. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
 3. Vymáhání nevrácených výpůjček:
 4. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis organizace MDA) následuje vymáhání právní cestou.

Článek 16. Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
V. Závěrečná ustanovení

Článek 17. Výjimky z Knihovního řádu

 1. Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel MDA nebo jím pověřený pracovník (vedoucí knihovny).

 Článek 18. Doplňky knihovního řádu

 1. Nedílnou součástí KŘ je ceník placených služeb a poplatků.
 2. Poučení o ochraně osobních údajů.

 Článek 19. Platnost knihovního řádu

 1. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. února 2018.
 2. Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 19. února 2020.
Ceník

Článek 20. Ceník

Čtenářské průkazy a registrace

Registrační poplatek

 • za provedení registrace a za každé její prodloužení
  100,-Kč
 • držitelé průkazu ZTP/P, ZTP, PT a senioři nad 70 let
   zdarma

Meziknihovní výpůjční služba

 • výpůjčka knihovní jednotky z knihoven ČR
  90,-Kč
 • kopie z knihoven ČR
  dle ceníku dodávající knihovny
 • kopie dodávané knihovnám v ČR – za každých 10 (i započatých) stran předlohy
  20,-Kč

Vypořádání ztráty, poškození nebo znehodnocení knihovní jednotky

půjčené prostřednictvím MVS (poplatky se sčítají)

 • manipulační poplatek
  200,-Kč
 • náhrada celkové škody : dle knihovního řádu půjčující knihovny

Zhotovování rozmnoženin reprografické a jiné kopírovací služby (k uvedeným cenám mohou připadat příplatky)

reprografická kopie nebo tiskový výstup – 1 strana

 • formát A4
   2,-Kč
 • formát A4 oboustranně
  4,-Kč

Digitální kopie bez nosiče dat

 • digitalizováno na objednávku
  12,-Kč

Rešeršní služby

 • Ověřování v informací v knihovně přímo v dokumentech
  100,-Kč
 • Poplatek za práci při rešerších (za každou, i započatou, hodinu)
  80,-Kč

Poplatky za prodlení a další poplatky a příplatky

 • Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu – za každý kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty knihovní jednotky
 • za každou vypůjčenou knihovní jednotku 5,-Kč
 • za každou knihovní jednotku mimořádní výpůjčky 10,-Kč
 • za každou knihovní jednotku zprostředkovanou MVS
  10,-Kč
 • Poplatek za upomínku (doporučený dopis od ředitele)
  150,-Kč
 • Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou (za každou knihovní jednotku)
  200,-Kč
 • Manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky (za každou knihovní jednotku, přičemž nevratná částka 100,- se vybírá při ohlášení ztráty výpůjčky).
Ochrana osobních údajů

Článek 21. Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Masarykova demokratická akademie.

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

 1. Povinné identifikační údaje: (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail)
 2. Nepovinné kontaktní údaje: (korespondenční adresa)
 3. Služební údaje: (číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání).
 4. Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

*Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem.

 Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

 1. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
 2. Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.
 3. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

 1. Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden kalendářní rok poté.
 2. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb.
 3. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů. Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány skartací.

 Zabezpečení osobních údajů

 1. Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.
 2. Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi.
 3. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

 1. Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.
 2. Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: knihovna@masarykovaakademie.cz
Knihovní řád ke stažení

Celý knihovní řád Knihovny Masarykovy demokratické akademie ve formátu pdf si můžete stáhnout zde.