Moderní město: Kurz o urbanismu a udržitelném plánování

Dostupnost bydlení, doprava, udržitelnost měst, občanská vybavenost, územní plánování nebo Smart City. To všechno je ochutnávka z výběru témat, která vám přibližují experti a expertky na urbanismus na seminářích kurzu Moderního města. Během šesti seminářů proniknete do zásad moderní urbanistiky a poznáte příklady z dobré praxe.

Kurz je vhodný především pro zastupitele a zastupitelky, lidi pracující na městských a obecních úřadech a pro ty, kteří se věnují rozvoji a plánování měst. Samozřejmě je otevřen i všem dalším, kdo mají zájem, aby města byla příjemná a vhodná pro život.

Jak to vypadalo posledně

1. seminář: Udržitelná města pro všechny

Urbanizace, globalizace či klimatická změna jsou fenomény, kterým není možné se vyhnout. Udržitelný rozvoj města je základním předpokladem k tomu, jak je zvládnout. Seminář představí základní urbanistické pojmy jako je „město krátkých vzdáleností“ či strategické dokumenty k udržitelnému rozvoji a moderní koncepce rozvoje měst. V závěru bude představen koncept smart City, který propojuje nové technologie i nové přístupy, jak řídit a organizovat veřejné služby ve městě.

 

PÁTEK VEČER – VEŘEJNÁ DISKUSE

 

Jak řídit město

Mgr. Ing. Miroslav Andrt, zastupitel Ústeckého kraje, místostarosta města Štětí
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., politik, vysokoškolský
pedagog, primátor Bratislavy (2010–2014)
PhDr. Vladimír Špidla, ředitel MDA a garant
vzdělávacího programu Moderní město

SOBOTA

 

1. blok – Udržitelnost jako předpoklad přežití lidstva na Zemi

PhDr. Vladimír Špidla, ředitel MDA, předseda vlády ČR (2002–2004), eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (2004–2010)

2. blok – Udržitelná města

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., architekt, pedagog, vedoucí Ústavu prostorového plánování, Fakulta architektury ČVUT

3. blok – Smart City

Mgr. David Bárta, expert na Smart City, bývalý pracovník Centra dopravního výzkumu, koordinátor projektu City:One

2. seminář: Dostupné a kvalitní bydlení ve městech

Bydlení je základní předpoklad kvalitního života člověka. Nejde jen o jeho dostupnost a kvalitu, ale i o kvalitu přilehlého okolí. Dlouhodobě se vede debata o předražených nájmech, obchodu s chudobou či vzrůstající nedostupností vlastnického bydlení. Tento problém ohrožuje především mladé lidi plánující rodinu a seniory odkázané na nízký důchod. Seminář bude také hledat odpovědi na současné trendy v oblasti bydlení se zvláštním zřetelem na situaci na sídlištích.

 

1. blok – Dostupnost bydlení

Mgr. Linda Sokačová, socioložka, vedoucí Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

2. blok – Současná situace a budoucnost českých sídlišť

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., architekt, pedagog, vedoucí Ústavu prostorového plánování, Fakulta architektury ČVUT

3. blok – Kvalitní bydlení na sídlištích i v rodinných domech

prof. Ing. arch. Michal Kohout, architekt, pedagog, vedoucí Ústavu nauky o budovách a garant programu Bydlení, Fakulta architektury ČVUT

3. seminář: Veřejná infrastruktura I

Vztah centra a periferie je často problematický. Dostupnost občanského vybavení a veřejných služeb či rozvoj technické a dopravní infrastruktury jsou klíčové pro kvalitní život. Vzdálenost jako je domov-práce nám významně formuje život. Třetí seminář bude rozebírat vliv dopravy na rozvoj měst a jejich obyvatele. Diskuse se povede i o různých formách dopravy — ať už jde o osobní automobilovou dopravu, městskou hromadnou dopravu nebo o cyklistiku, pěší a další alternativní formy dopravy.

 

 

1. blok – Dopravní infrastruktura a její vliv na sídla

Ing. arch. Jan Auerbach, architekt, člen MDA a garant vzdělávacího programu Moderní město

2. blok — Dopravní infrastruktura — udržitelné způsoby dopravy

Ing. Vratislav Filler, Ph.D., dopravní expert, Iniciativa Auto*Mat

3. blok — Občanské vybavení a jeho dostupnost

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., architektka, pedagožka, Fakulta architektury ČVUT a Fakulta životního prostředí ČZU

4. seminář: Veřejná infrastruktura II: Veřejná prostranství a zeleň ve městech

Veřejná prostranství nejsou pouze parkoviště. Jsou to především místa pro relaxaci a trávení volného času. Co se stane, pokud náměstí oživíme lavičkami a jak bude vypadat náš volný čas, pokud nebudeme mít v blízkosti svého bydliště park či dětské hřiště? Zaměříme se nejen na úlohu veřejných prostranství, ale i na funkci městské zeleně a její různé podoby.

1. blok – Podoby veřejných prostranství a jejich vliv na život města

Ing. arch. Radek Janoušek, projektový manažer, Nadace Proměny Karla Komárka

2. blok – Nové zahrádkové osady jako systém městské zeleně

Ing. Radmila Fingerová, krajinářská architektka, pedagožka, Fakulta architektury ČVUT

3. blok – Zelená infrastruktura a voda v krajině

Ing. arch. Kristýna Jirsová, architektka, pořizovatelka územního plánu, konzultantka v oblasti územního rozvoje a stavebního práva

5. seminář: Územní plánování v ČR

Územní plánování je nástrojem efektivního a odpovědného rozvoje měst. Čemu můžeme zabránit, pokud budeme dobře plánovat? A jak vypadá územní dokumentace, podle které se řídí územní plán? Kdo a o čem se v rámci celého procesu pořizování územního plánu rozhoduje? Na semináři bude probrána důležitá legislativa týkající se obcí a jejich správy, ale i zvyšování kvality městského prostoru.

1. blok – Legislativní rámec územního rozvoje

Ing. arch. Kristýna Jirsová, architektka, pořizovatelka územního plánu, konzultantka v oblasti územního rozvoje a stavebního práva

2. blok – Zvyšování kvality urbanizovaného prostoru prostřednictvím územního plánu

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., architektka, pedagožka, Fakulta architektury ČVUT a Fakulta životního prostředí ČZU

3. blok – Územní plán — nástroj udržitelného urbanismu

prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc., architekt, pedagog, vedoucí Ústavu prostorového plánování, Fakulta architektury ČVUT

6. seminář: Managment města

Zapojování veřejnosti do rozhodování o rozvoji města je důležitým nástrojem v komunální politice. Obyvatelé mají mít možnost se vyjádřit k plánovaným změnám či developerským projektům. Věnovat se budeme i plánování města s ohledem na různé cílové skupiny, které v něm žijí, ať už se jedná o rodiny s dětmi, seniory či ženy. Na závěr budeme řešit potenciál starých industriálních budov a péči o ně.

1. blok – Participace veřejnosti na plánování a rozvoji města

Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D., architektka, pedagožka, Fakulta architektury ČVUT a Fakulta životního prostředí ČZU

2. blok – Město pro všechny

Mgr. Markéta Mottlová, politoložka, koordinátorka projektů, Fórum 50 %, o. p. s.

3. blok – Péče o poválečnou architekturu

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., architekt, pedagog, Fakulta architektury ČVUT

Garanti

Ing. arch. Jan Auerbach

PhDr. Vladimír Špidla, ředitel MDA