Veřejná moc. Přednáškový cyklus o občanech a státu

Veřejná moc je cyklus přednášek věnovaný otázce veřejné moci a jejího vztahu k jednotlivci, respektive k postavení jednotlivce v rámci společnosti a ve vztahu k ostatním lidem a k veřejné moci. Přednášky se zaměřují jak na otázky právně teoretického a filozofického základu problému, tak i na otázky ryze praktické. Cyklus je určen pro zájemce a zájemkyně o veřejné dění, kteří by rádi poznali, na jakých základech a v jakém rámci fungují orgány veřejné moci, s nimiž se setkávají nejčastěji, a jaké možnosti mají jejich rozhodování ovlivnit.

Jak to bylo posledně

Garant

JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., ústavní právník

Formát

Šest setkání probíhalo formou přednášek s následnou diskusí.

Program

Ústavní systém České republiky

Jan Kudrna

 

Přednáška představila pojem konstitucionalismu jako právně filozofický termín, okolnosti jeho vzniku a úlohy v současném pojetí vztahu jednotlivce a společnosti, potažmo veřejné moci a konceptu kontroly a dělby moci. Dále představila základní modely státního zřízení a forem vlády, včetně jejich charakteristických znaků. Následně se zaměřila na ústavní uspořádání České republiky a vztahy mezi klíčovými ústavními orgány našeho státu a přiblížila klíčové znaky našeho systému a zařazení mezi základní modely forem vlády.

Vláda a teorie vládnutí

Vít Klepárník

 

Přednáška představila historii a současnost pojmů vlády a vládnutí a prehistorii a historii vládního orgánu, jeho vzniku a fungování. Zmínila se o různých úrovních a dimenzích současného studia problematiky vládnutí. Zaměřila se však především na tradiční problémy vlády na úrovni národního státu, tj. především České republiky, s určitou komparací s evropskými příklady.

Jednotlivec a lidská práva

Vít Klepárník

 

Přednáška představila pojem lidských práv a způsob jeho ukotvení v českých i evropských (případně mezinárodních) dokumentech. Kriticky se zamýšlela nad filosofickým rozměrem lidských práv v intrakulturní perspektivě. V kontextu evropského pojetí lidských práv tematizovala právní a morální dimenzi možného omezování práv a svobod (vč. práv lidských) z důvodu veřejného zájmu.

Samospráva a její role

Petr Kolman

 

Přednáška se zaměřila na teorii samosprávy, zejména na její účel, funkci a opodstatnění. Rozliší státní správu a veřejnou správu. Dále ukázala základní historická východiska českého modelu samosprávy a přes ně přejde k aktuální právní úpravě. Posluchači byli seznámeni s právními základy územní samosprávy, právní úpravou orgánů obce a kraje, včetně praktických příkladů ohledně toho, co smí zastupitelstvo, co rada a co hejtman/starosta. V závěru se přednáška zaměřila na principy voleb do orgánů územních samospráv, včetně toho, jak správně volit, abychom co nejvíce uplatnili svůj hlas ve volbách do obecních zastupitelstev.

Stavební a hospodářský rozvoj obcí versus ochrana životního prostředí

Petr Svoboda

 

Přednáška se zaměřila na teorii samosprávy a státní správy v oblasti stavebního práva. Posluchači byli rámcově seznámeni s platnou právní úpravou vymezující působnost a pravomoci jednotlivých orgánů veřejné moci, a to zejména na úseku územního plánování, ochrany životního prostředí a stavebního práva. Na základě konkrétních příkladů bylo ukázáno, jaké možnosti má jednotlivec ovlivnit výstavbu ve svém okolí, jakým způsobem může své zájmy a práva uplatnit, a v jakých řízeních a jejich jednotlivých fázích. Přednáška se zaměřila také na nedostatky a možné žádoucí úpravy diskutovaných předpisů.

Právo na informace a veřejná správa

Petr Kolman

 

Přednáška se zaměřila na teorii práva na informace, jeho vznik a stručný vývoj jeho právní úpravy. Dále se posluchači dozvěděli o ústavním a mezinárodním zakotvení tohoto práva. Přednáška plynule přešla k aktuální právní úpravě, jejímu významu, nedostatkům a změnám. Dále byla pozornost věnována rozsahu působnosti informačního zákona, okruhu povinných a oprávněných subjektů a odpovídající judikatuře. Zaměřila se také na vztah informačního zákona ke zvláštním předpisům, zejména, ale nejenom ke správnímu řádu a zákonu o ochraně osobních údajů. Posluchači se dozvěděli praktické informace na témata, kdy nám správní úřad musí poskytnout informace, zda máme právo znát platy úředníků, dalších zaměstnanců a politiků.