Kurz Mezinárodní migrace. Do šířky, do dálky, do hloubky

Co byla a je mezinárodní migrace obyvatelstva? Co byla a je integrace migrantů? Co všechno způsobují a ovlivňují tyto procesy, čím jsou podmíněny – a lze je vůbec regulovat?

Na to a mnohé další otázky v sérii seminářů o mezinárodní migraci odpovídají přední experti a expertky na migraci z České republiky. Na základě faktů i vlastních zkušeností a s vybranými příklady z Česka i ze světa do hloubky rozebírají šíři a vývoj fenoménu migrace s důrazem na jeho sociokulturní, psychologické, ekonomické, demografické nebo environmentální aspekty.

Jak to vypadalo posledně

Harmonogram

O mezinárodní migraci jsme mluvili ve 12 seminářích rozdělených do dvou částí po 6 seminářích. Semináře se konaly jednou měsíčně, vždy v sobotu dopoledne od 10.00 do 13.30 (včetně pauzy na občerstvení).

Garanti

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc., Přírodovědecká fakulta UK

PhDr. Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie

1. část

Úvod do problematiky – význam mezinárodní migrace a její širší zarámování do současné reality; základní přehled stavu a trendů na globální úrovni

Mezinárodní migrace bude zařazena do kontextu současné globalizace. Budou charakterizovány hlavní determinanty, motivy migračních pohybů i hlavní typy migrace a trendy v jejich proměně v časovém vývoji. Rovněž budou zdůrazněny faktory vedoucí k současnému nárůstu významu fenoménu migrace – jak v realitě, tak v diskursech
a veřejném mínění. Bude představen koncept „superdiverzity“ a hlavní rysy globálního migračního systému (s ukázkou migračních vazeb mezi jednotlivými makroregiony světa). Popis a vysvětlení toků migrantů bude doplněn o stručnou charakterizaci výše, významu a transferu tzv. finančních remitencí, tedy peněz posílaných migranty z bohatších cílových zemí zpět svým rodinám do chudších zemí původu migrantů.

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (Přf UK)

 

Mezinárodní migrace v historii

Přednáška shrne základní migrační proudy od vrcholného středověku po současnost s důrazem na střední Evropu. Ukáže, že současné převládající migrační pohyby: jih – sever a východ – západ jsou poměrně mladé a že v dlouhodobé historické perspektivě zaznamenáváme často proudy opačné. Právě kolonizační migrační proudy západ – východ měly pro území střední Evropy zásadní civilizační význam a iniciovaly zde vznik městské sítě, těžbu rud a posílily zde konsolidaci velkých mocenských celků. Přednáška současně ukáže, že migrace nepřinášejí jen pozitiva, ale mohou být průvodními jevy období společenského úpadku. Součástí přednášky bude též zmínka o fenoménu krajanství. Zastaví se také u jevu, že v dlouhodobé historické perspektivě je Evropa přistěhovaleckým kontinentem relativně krátce a zaměří se na formování největších migračních skupin v Evropě po druhé světové válce. Z výkladu bude zřejmé, jak se jejich dynamika promítla v migrační teorii.

 

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (FSV UK)

Definice, statistika a základní měření procesu mezinárodní migrace, stěžejní metodologické přístupy k výzkumu

Podíl migrantů, počet uprchlíků, objem nelegální migrace, to jsou témata, která v posledních letech začala být výrazně častěji skloňována českými politiky, médii i laickou veřejností. Často se právě s takovými číselnými údaji ve veřejném prostoru nakládá neopatrně, mnohdy se šokujícím, varovným nebo strach vyvolávajícím účinkem. Přednáška představí, jak rozumět číselným údajům vycházejícím ze statistik nebo výzkumu, jak s nimi pracovat, jak odhalit jejich dezinterpretace a vyhnout se jim. Přednáška bude obsahovat dílčí témata terminologie v oblasti mezinárodní migrace a její užívání v praxi a další data a zdroje informací o mezinárodní migraci, metody zkoumání mezinárodní migrace.

 

Kristýna Janurová, M.A.,
Lenka Pavelková, MSc. (Přf UK)

Právní rámce a politiky mezinárodní migrace a tzv. uprchlická krize 2015-2016

Přednáška představí příčiny, průběh a důsledky tzv. uprchlické krize a zaměří se i na právní rámec jak na globální, tak evropské úrovni (mezinárodní uprchlické právo, Ženevské konvence, mezinárodní námořní právo, společný azylový systém EU, Dublinská úmluva, Schengenský systém atd.). Detailně bude popsán vývoj tzv. uprchlické krize v zemích zdrojových (Blízký Východ, Afrika), tranzitních (Turecko, Libye aj.) i cílových (Německo aj.). Budou prezentována data IOM – Mezinárodní organizace pro migraci, ale i z dalších zdrojů (FRONTEX, UNHCR, EASO). Krize bude analyzována rovněž z hlediska širšího historického rámce a jejích dopadů na politický vývoj v jednotlivých zemích i na úrovni Evropské unie.

 

Mgr. Jan Schroth (IOM)

Přehled a kritické zhodnocení konceptů a teorií sloužících k vysvětlení procesu mezinárodní migrace

V úvodu budou velmi stručně představeny hlavní významné přístupy ke studiu migrace – Ravenstein a jeho následovníci a Chicagská škola. Poté budou popsány významné trendy v podobě proměn charakteru migračních pohybů – zachyceno např. v teorii migračních cyklů, „S“ křivce, procesu transnacionalizace nebo konceptu tzv. „tekuté migrace“. Následovat bude představení vybraných stěžejní konceptů a teorií, které dnes dominují výzkumu mezinárodní migrace. Bude podán kritický výklad, který zdůrazní výhody, ale i nevýhody daných konceptů a teorií. Důležitou součástí výkladu bude vystižení dvou protikladných přístupů – historicko-strukturalistické perspektivy
versus neoklasický ekonomický přístup. Přehled uzavře ukázka testování platnosti teorií a konceptů v realitě – například na ukrajinské migraci do Česka.

 

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (Přf UK)

Proces integrace migrantů do společností cílových zemí

Přednáška se nejprve zaměří na definici důležitých pojmů v oblasti migrace a integrace (adaptace, akulturace, asimilace, integrace, segregace, separace), včetně základních konceptů integrace. Na příkladu Česka a výsledků výzkumných projektů přiblíží povahu integrace cizinců v Česku. Zaměří se přitom na vybrané etnické skupiny, jako jsou Vietnamci, Ukrajinci a Rusové. Zmíněny budou též nástroje integrační politiky v Česku, tj. koncepce integrace (neboli vládní dokument, který popisuje integrační proces cizinců a vztah majorita versus minorita).

 

doc. RNDr. Eva Janská, Ph.D. (Přf UK)

 

2. část

Mezinárodní migrace a rozvoj

V úvodu bude představeno paradigma vztahu problematiky migrace a rozvoje a charakterizována jeho proměna v čase. Diskutován bude jak vztah migrace k rozvoji, tak naopak vliv rozvoje na migraci. Jednotlivě budou uvedeny a definovány hlavní oblasti studia problematiky migrace a rozvoje – tedy role diaspor, migrační „brain drain“,
resp. možný „brain gain“ a „brain exchange“ stejně jako funkce remitencí – finančních a sociálních. Obecný výklad bude doplněn o některé konkrétní příklady, zejména empirické studie dokládající význam a roli finančních remitencí ukrajinských pracovníků v Česku a sociálních remitencí moldavských pracovních migrantů v Česku. Problematika bude diskutována jak s ohledem k situaci v zemi cílové, tak zejména zdrojové.

 

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (Přf UK)

Nelegální migrace a neoprávněné ekonomické aktivity migrantů

Fenomén nelegální migrace bude představen spolu s neoprávněnými ekonomickými aktivitami migrantů v imigračních cílových zemích. Bude vysvětleno použití pojmu nelegální migrace v odborné literatuře, budou představeny její hlavní formy a podoby, stejně jako ukázka způsobů zjišťování intenzity tohoto fenoménu. Rovněž tak budou
ukázány odhady počtu neoprávněně působících migrantů v bohatších imigračních zemích. Budou diskutovány dopady zejména negativní, ale i „pozitivní“ tohoto fenoménu ve vztahu zejména k zemi cílové i samotným migrantům. V daných souvislostech bude též diskutována otázka regularizací. Naznačeny budou rovněž cesty, jak s tímto doprovodným jevem legální migrace bojovat.

 

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (Přf UK)

Mezinárodní migrace a gender

První část přednášky se zaměří na specifické strategie migrace žen a vlivu migrace a migračních politik na genderové role a rodinu. Bude analyzovat transformaci rodiny a domácnosti, neopomene také problematiku intersekce (třídy, věku, genderu atd.) a znevýhodnění v procesu migrace. V druhé části se bude přednáška věnovat genderovým
specifikům pracovní migrace do České republiky, které popíše na 2 etnografických příkladech: tzv. migraci péče z Ukrajiny (chůvy, uklízečky, pečovatelky o seniory) a na péči v migraci (transnacionální mateřství migrantek z Ukrajiny).

 

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. (FHS UK)

 

Environmentální migrace

V úvodu bude představena definice environmentální migrace doprovázená typologií migračních pohybů způsobených environmentálními faktory. Stručný výčet vybraných migrací zapříčiněných environmentálními faktory v historii bude doplněn i o odhady velikosti těchto pohybů. Stejně tak budou ve spojitosti s environmentálními katastrofami uvedeny i vyčíslené ztráty na životech a majetku. Budou představeny hlavní determinanty environmentálních pohybů především ve vazbě na změnu klimatu i možný budoucí vývoj migrací v závislosti na intenzitě environmentálních změn. Budou nastíněny problémy vzniku a existence legislativního rámce daných pohybů. Diskutovány budou nečetné koncepty vysvětlující chování lidív prostoru v návaznosti na kvalitu (např. tzv. koncept „amenity migration“) resp. degradaci prostředí, s důrazem na behaviorální přístup – analýzu reakcí a následných modelů chování samotného člověka. K dokreslení situace budou detailněji diskutovány příklady vybraných environmentálních migrací – po ničivém zemětřesení na Haiti (2010), při trvalém zvyšování hladiny oceánu na Marshallových ostrovech a po nuceném vystěhování z důvodů výrazné změny terénu/krajiny – příklad Česka.

 

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (Přf UK)

Dopady mezinárodní migrace – se zvláštním důrazem na ekonomické, demografické, sociokulturní, psychologické a geografické aspekty

V úvodu bude vysvětleno, proč je velmi obtížné dopady, resp. zisky či ztráty plynoucí z mezinárodní migrace měřit. Následovat bude výklad, který zdůrazní zisky a ztráty v perspektivě tří subjektů – samotného migranta, země zdrojové a země cílové. Na vybraných ukázkách pak budou přiblíženy dopady mezinárodní migrace zejména ve vztahu k ekonomickým, demografickým, sociokulturním, psychologickým a geografickým aspektům. Zvláštní pozornost bude věnována konceptu tzv. „náhradové migrace“ a procesům prostorové a sociální izolace migrantů – segregaci, separaci, marginalizaci.

 

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (Přf UK)

Mezinárodní migrace a integrace migrantů v Česku (v kontextu zemí V4)

Výklad začne stručným zasazením české migrační reality do středoevropského kontextu. Následovat bude přehled historie migrace na území současného Česka. Bude poukázáno zejména na emigrační tradici vrcholící vystěhovalectvím na přelomu 19. a 20. století, stejně jako na poměrně malou (přesto existující) zkušenost se standardními
mezinárodními migranty v poválečné éře. Přehled se dále soustředí na současnou imigraci (po roce 1990) podle jednotlivých vybraných typů – především pracovní a rodinná imigrace včetně integrace do české společnosti. Zmíněny rovněž budou toky a stavy žadatelů o mezinárodní ochranu. Představeny a na empirickém podkladě vykresleny také budou vybrané imigrační skupiny s jejich specifickými imigračními a integračními rysy (Ukrajinci, Moldavané, Arméni, Vietnamci). Kromě popisu a vysvětlení reality samotných migrantů bude pozornost také částečně věnována tomu, jak česká majorita vnímá problematiku mezinárodní migrace a migrantů. Speciální část se dotkne nastavení a fungování české migrační a integrační politiky. Přednáška bude uzavřena krátkým vstupem o intenzitě a povaze současné české emigrace.

 

Prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. (Přf UK)