Integrace: Spolu žijeme. Chceme žít lépe?

Společnost se neustále mění. Lidé se stěhují pryč nebo naopak přichází odjinud. Migrace je přirozený proces, který v lidské společnosti vždy byl a bude. Jak ale zařídit, abychom spolu dokázali co nejlépe žít, když mezi nás přijde někdo nový?

Právě proto jsme vytvořili vzdělávací kurz o integraci volně navazující na kurz o mezinárodní migraci. Kurz vysvětlí samotný pojem integrace, zaměří se na cizince v Česku i Čechy v cizině, příklady imigračních a integračních politik vybraných zemí, otázku diaspor a krajanských politik a v neposlední řadě se podíváme i na možnosti realizace integračních opatření na úrovni samospráv a možnosti spolupráce s neziskovým sektorem.

Jak to vypadalo posledně

Harmonogram

Kurz byl sestaven z šesti seminářů. Semináře se konaly jednou měsíčně od 10.00 do 13.30 (včetně pauzy na občerstvení). Připojit se bylo možné fyzicky i online.

Garant

Dušan Drbohlav, garant oboru Globální migrační a rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UK

Úvod do problematiky integrace cizinců do společností cílových zemí migrace – popis vybraných konceptů, dimenzí a měření integračního procesu

Seminář vymezí pojem integrace a její různé koncepty, které ovlivňovaly její výzkum od poloviny 20. století. Důraz bude kladen na různé vlastnosti integrace – ať už strukturální, kulturní, interakční, identifikační nebo prostorové.

Představíme různé pokusy o měření samotného integračního procesu a ukážeme důležitost sociálněekonomických politických, kulturních a geografických souvislostí, v nichž se integrace odehrává. Nastíněna budou i srovnání (ne)úspěšnosti integrace podle vybraných zemí EU a USA.

 

Dušan Drbohlav (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

 

Cizinci v Česku a Češi v cizině – výzkumy integrace vybraných skupin

Na semináři představíme základní údaje o migračních skupinách v České republice, hlavní důvody jejich migrace a jejich integrační strategie. Česká republika je ale stejně jako imigrační i emigrační zemí. Zaměříme se proto i na lidi, kteří do ciziny odchází a budeme hledat odpovědi na to, proč odchází a kam.

 

Zdeněk Uherek (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)

Imigrační a integrační politiky vybraných zemí – obecné představení, vývoj v čase a současné trendy

Seminář se zaměří na popis různých typů migračních a integračních politik. Představíme jejich vznik, podstatu i současný stav, který je dán politickým a ekonomickým vývojem posledních dvaceti let.

Na příkladu Francie, Velké Británie, Nizozemska, USA a skandinávských zemí pak ukážeme jednotlivé způsoby integrace cizinců a možnosti jejich začleňování do majoritních/cílových společností. Jde o pracovní, asimilační a multikulturní modely, které se v posledních letech spíše ve svých charakteristikách setkávají v relativně novém modelu občanské integrace. 

 

Eva Janská (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

Transnacionalizace, diaspory a krajanské politiky vybraných zemí – příklady dobré praxe

Rozdíly mezi moderní diasporou a historicky zažitou představou o diaspoře, souvislost diaspory s transnacionalizací nebo role krajanů v migračních politikách mateřských zemí budou tématem čtvrtého semináře kurzu. Uděláme jasno i v pojmech jako krajan, expat, Čech žijící v zahraničí nebo transnacionální migrant.

V přednášce rozebereme českou krajanskou politiku a srovnáme ji s politikami dalších vybraných zemí – Rakouska, Německa, Francie, Velké Británie a Slovenska. Speciálně se zaměříme na českou diasporu v USA a její navázanost na krajanské instituce a organizace.

 

Eva Janská (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

Nástroje pro realizaci integračních opatření na úrovni samospráv a možnosti spolupráce s neziskovým sektorem

Přednášející předají zkušenosti nabyté ze spolupráce nevládních organizací s krajskými samosprávami a akademickým sektorem během projektu sociální inovace Města a inkluzivní strategie. Ten se soustředil na rozvoj lokálních integračních strategiích v Praze, Jihomoravském a Libereckém kraji.

Představíme i příklady realizace integračních opatření, které byly založeny na spoluúčasti místních aktérů integrace i samotných obyvatel. Pozornost zaměříme zejména praktické nástroje pro samosprávy určené k lepšímu pochopení průřezového charakteru integrace a k zavádění dílčích opatření z oblasti integrace cizinců do praxe, jakým je například komplexní Manuál lokální integrace. Ten je určený pro pracovníky samospráv i jiných veřejných služeb, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s cizinci a potřebují jejich situaci řešit nejenom v individuálních případech, ale i systémově v rámci správy veřejných politik obce či kraje.

Přiblížíme i nejnovější poznatky z konání tzv. integračních workshopů ve vybraných českých a slovenských místních samosprávách, které nabízejí obcím a městům definovat si první kroky k tvorbě vlastních integračních strategií či k zavedení konkrétních integračních opatření na místní úrovni. 

 

Eva Čech Valentová (SIMI)

Závěrečný kulatý stůl

Závěrečná diskuze u kulatého stolu s přednášejícími kurzu o aktuálních tématech s úvodním slovem ředitele MDA Vladimíra Špidly

Eva Čech Valentová, Dušan Drbohlav, Eva Janská, Vladimír Špidla