Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanovením § 5 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) tímto jako subjekt údajů uděluji Masarykově demokratické akademii, z. s., se sídlem: Hybernská 1033/7, Praha 1, zaregistrovaná Městského soudu v Praze, (dále jen „Správce“) vědomě a dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k níže uvedenému účelu, a to po dobu existence Správce a dále po dobu, po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Správce po jeho zániku.

Účelem zpracování osobních údajů je (i) evidence v databázi kontaktů Správce za účelem následného vyúčtování jednotlivých akcí (konferencí, workshopů, seminářů, přednášek aj.), (ii) evidence v databázi kontaktů Správce za účelem nabízení služeb subjektu údajů (zejména za účelem informování subjektu údajů o konferencích či jiných akcích pořádaných Správcem, o publikacích vydávaných Správcem aj.), (iii) použití poskytnutých osobních údajů k sebeprezentaci Správce (zejm. zveřejňování fotografií, video a audio záznamů z konferencí či jiných akcí pořádaných Správcem na webových stránkách Správce, sociálních sítích používaných Správcem (zejm. Facebook, Twitter, Mixcloud) či propagačních nebo jiných reklamních materiálech Správce).

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu adresní a identifikační údaje subjektu údajů uvedené v prezenční listině nebo v online registračním formuláři (tj. jméno a příjmení, instituce, e-mail, telefon), a fotografie, kamerové a audio záznamy subjektu údajů pořízené na konferencích či jiných akcích pořádaných Správcem.

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje bude zpracovávat Správce. Osobní údaje jsou od subjektu údajů získávány ve formě písemných prezenčních listin, které subjekt údajů vyplňuje a odevzdává Správci na konferencích či jiných akcích pořádaných Správcem, ve formě online registračních formulářů a dále prostřednictvím pořízených fotografií a video záznamů na konferencích či jiných akcích pořádaných Správcem. Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě poskytnutých písemných prezenčních listin, přičemž údaje z těchto prezenčních listin a údaje získané prostřednictvím fotografií a video a audio záznamů jsou dále zpracovávány elektronicky. Zpracování osobních údajů dále zahrnuje jejich shromažďování, uchovávání, používání, likvidaci.

Zpřístupnění osobních údajů: Osobní údaje budou zpřístupněny Správci a jeho zaměstnancům či jiným pověřeným osobám v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování.

Poučení:

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům o něm zpracovávaných dle § 12 ZOOU a další práva dle § 21 ZOOU.

Subjekt údajů má na základě žádosti právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (včetně citlivých údajů), a Správce je mu v souladu s § 12 ZOOU povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů (citlivých údajů), které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může v souladu s § 21 ZOOU požádat Správce o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Subjekt údajů má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže subjekt údajů  obrátit i přímo.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Masarykova demokratická akademie, z. s. nemá právní nárok na jejich získávání. Subjekt údajů je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámí Správci, dále že výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů za podmínek výše uvedených, a že byl poučen dle § 12 a 21 ZOOU.

V Praze dne 1. 1. 2023