on-line kulatý stůl / on-line roundtable

Digitalizace politických stran: Mezinárodní zkušenosti / Digitalization of Political Parties: International Experiences

Akce již proběhla 14. 06. 2021 v 18:00

Digitalizace zasáhla všechny politické strany napříč světem, respektive Evropou. Co si pod tímto fenoménem ale vůbec máme představit? Jak se s ním potýkají tradiční politické strany s rozsáhlou členskou základnou? A můžeme už teď upozornit na problematická místa, výhody a nevýhody digitalizace politických stran? 

🇬🇧 English version below 🇬🇧

Zveme vás na mezinárodní kulatý stůl Moderní strany: Mezinárodní zkušenosti, který se bude konat online v pondělí 14. června od 18.00. V prvním panelu se podíváme na to, co si pod digitalizací politických stran vůbec představit, ve druhém panelu se zaměříme na praxi a podrobněji se podíváme na situaci na španělské a německé levici. 

Pozvání přijali experti na digitalizace politických stran, politoložka Giulia Sandri a politolog Oscar Barberà, kteří jsou i editory knihy Digitální strany: Výzvy on-line organizace a participace a politolog. V panelu vystoupí i expert na kampaně německé sociální demokracie Michael Rüter a politologové Michel PerottinoDaniel Šárovec. Kulatý stůl bude simultánně tlumočen.

📺 Kulatý stůl se bude konat prostřednictvím platformy Zoom. Registrační formulář naleznete pod programem níže na stránce.

 

Kulatý stůl se koná v rámci série online debat Moderní strany: Digitalizace, legitimita, komunikace.  

Představa tradiční politické strany se členy a členkami, kteří se jednou měsíčně setkávají na schůzích, už v dnešní době neobstojí. Nemění se jen forma setkávání, změna dopadá vůbec na otázku legitimity vnitrostranického rozhodování, vázaného na dlouhodobě ověřené procesy, které s digitalizací ztrácejí na síle.  

Jak změnit často stoleté struktury, aby odpovídaly možnostem a potřebám komunikace 21. století? Jak vtáhnout lidi do politického dění a rozhodování? Je možné překonat generační propasti? Jak má v digitální době vypadat komunikace strany s vlastními členy? Je vůbec možné v dnešní době vytvořit vůli k plnění zásadních a dlouhodobých politických úkolů? 

 

Program kulatého stolu: 

 

18.00 – Zahájení 

Urban Überschär, ředitel zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR 

Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie 

 

18.10 – Co chceme vědět o digitalizaci politiky    

Lukáš Ulrych, předseda Mladých sociálních demokratů 

 

18.15 – I. panel: Co znamená digitalizace politických stran 

Daniel Šárovec a Michel Perottino: Poznámky k digitalizaci politických stran 

Daniel Šárovec a Michel Perottino ve svém příspěvku pojednají o úvodních východiscích problematiky digitalizace politických stran. Hlavní výzkumnou výzvou zůstává skutečnost, že fenomén digitalizace spočívá v mnoha dimenzích, které je třeba od sebe při analýze adekvátně odlišovat. Samotný proces digitalizace je navázán nejen na fungování stranické organizace, ale též na vnitřní fungování politické strany, sebeprezentaci strany a podobně. 

Giulia Sandri: Srovnání digitalizace politických stran 

Giulia Sandri představí závěry připravované knihy Digitální strany: Výzvy on-line organizace a participace, ve které spolu s dalšími autory porovnávala různé stupně digitalizace politických stran a zkoumala, s jakými hlavními technologickými a demokratickými problémy se strany při přechodu na digitální fungování musí vyrovnat. 

Proces digitalizace se přitom podle autorů dotýká všech politických stran v analyzovaných zemích. Digitalizace ale neznamená jen přechod na nový způsob řízení stranických organizací, způsobuje i zásadní rozdíly v zavádění informačních a komunikačních technologií uvnitř strany. Proto je důležité zkoumat, jak velké a tradiční strany s informačními a komunikačními technologiemi zachází a jak se této digitální transformaci přizpůsobují. 

 

19.15 – II. Panel: Digitalizace politických stran v praxi 

Oscar Barberà: Digitalizace levicových politických stran ve Španělsku 

Některé nové španělské politické strany, jako je Podemos, byly důkladně analyzovány kvůli jejich průkopnickému využívání digitálních technologií při interní komunikaci nebo při rozhodování o vedení, výběru kandidátů či o dalším směřování politiky. Všechny tyto procesy rozhodování má Podemos plně digitalizované. Ale to, co se zdálo jako nový, horizontálnější a poutavější způsob politické účasti, bylo také kritizováno za účinky, které jsou specifické pro referenda. 

Podemos navíc není jedinou španělskou politickou stranou s radikálně demokratizačním programem. Příspěvek se zaměří na to, jak se hlavní levicové strany vyrovnávají s digitalizací a jaké jsou její důsledky. 

Michael Rüter: Digitalizace německé sociální demokracie  

SPD je největší německou stranou s dlouhou a bohatou historií. Teď stojí před výzvou digitalizace vnitřní stranické struktury a komunikace, ale i zlepšení svého vnějšího obrazu v digitálním světě. Jakou cestu k tomu zvolila a jaké má zkušenosti? A jak se na procesu digitalizace podepsala koronavirová pandemie? 

 

Vystupující: 

Daniel Šárovec je interním doktorandem na Katedře politologie IPS FSV UK, kde dříve zastával i pozici výzkumného asistenta. Odborně se zaměřuje především na problematiku nových politických stran, na toto téma zpracovává i svou disertační práci. Vedle toho se aktuálně zabývá i problematikou různých aspektů digitalizace politických stran. 

Michel Perottino působí na FSV UK od r. 1999, kde v současné době vede katedru politologie. Docent Michel Perottino se dlouhodobě specializuje na francouzskou politiku a od konce 90. let se věnuje českým politickým stranám a teorií politických stran. 

Giulia Sandri je docentka politologie na Katolické univerzitě v Lille a výzkumná spolupracovnice na CEVIPOL Université Libre de Bruxelles. Ve výzkumu se zaměřuje především na stranickou a digitální politiku a politické chování. 

Oscar Barberà je docent politologie působící Univerzitě Valencia. Je odborníkem na stranickou politiku, digitalizaci, politické elity a decentralizaci. V současné době se zaměřuje na důsledky digitalizace politických stran. 

Michael Rüter je expert německé sociální demokracie na kampaně. 

 

 

Roundtable on Digitalization of Political Parties: International Experiences

Monday 14 June, 6pm

online via Zoom

Digitalization has affected all political parties across the world, or at least Europe. But what are we to make of that phenomenon? How do traditional political parties with large membership address it? Are we already able to define the problems, the advantages, and disadvantages of digitalization of political parties?

We invite you to the international roundtable on Modern Parties: International Experiences, which will take place online on Monday 14 June at 6pm. It will offer an international comparison of the digitalization of political parties, taking a closer look at the situation on the Spanish and German left.

Several experts on the digitalization of political parties have accepted our invitation: political scientists Oscar Barberà and Giulia Sandri, co-author of the forthcoming book Digital Parties: The Challenges of Online Organisation and Participation, and Michael Rüter, campaigning expert of the German Social Democrats.

The roundtable is part of an online debate series Modern Parties: Digitalization, Legitimacy, Communication.

The idea of a traditional political party with members who meet every month no longer holds up today. It is not only the form of the meetings that is changing; the change is also affecting the question of legitimacy of decision-making inside the party, which is is tied to long-established processes that are losing strength with digitalization.

How to transform often centuries-old structures to meet the needs and possibilities of communication in the 21st century? How to involve people in political processes and decision-making? Is it possible to bridge the generation gap? How should a party communicate with its own members in the digital age? Are we, today, even able to develop the willingness to carry out fundamental and long-term political tasks?

 

Roundtable program:

6pm – Opening

Urban Überschär, Director of Friedrich-Ebert-Stiftung Czech Republic

Vladimír Špidla, Director of Masaryk Democratic Academy

 

6.10pm – What we want to know about the digitalization of politics

Lukáš Ulrych, President of Young Social Democrats (Czech Republic)

 

6.15pm – Panel I: What is meant by the digitalization of political parties

Daniel Šárovec a Michel Perottino: Notes on the digitalization of political parties

Daniel Šárovec and Michel Perottino will discuss the starting points of the digitalization of political parties. The main research challenge remains the fact that digitalization consists of many dimensions that need to be adequately distinguished from each other in the analysis. The process of digitalization itself is linked not only to the functioning of the party organization, but also, among others, to the internal functioning of the political party and its self-promotion.

 

Giulia Sandri: The digitalisation of political parties in comparative perspective

Through the study of a wide range of political parties from Europe and beyond, our upcoming book (“Digital Parties – The Challenges of Online Organisation and Participation”, New York, Springer, Forthcoming 2021, edited with Oscar Barbera, Patricia Correa and Juan Teruel) explores the different degrees of digitalisation of contemporary political parties. We also explore the main technological and democratic issues and trade-offs that political parties have faced in their digital transition. The most relevant finding is that all political parties operating in the democracies analysed have digitalised their organisations to some extent. Our empirical cross-country analyses shows that the digitalisation of parties does not entail a homogenous process of convergence towards a new mode of managing party organisations. Instead, the spread of digitalisation is producing substantial differences among forces in both the degree and the pattern of implementation of ICTs in intra-party functioning. Hence, it is particularly important now to further explore how the large, mainstream, traditional parties are dealing with ICTs and how they adapt to this digital transformation. Furthermore, our next steps in comparative digitisation research will focus on identifying general patterns of digitalisation, going beyond those parties more specifically committed to the new ICT tools.

 

7.15pm – Panel II: Digitalization of political parties in practice

Oscar Barberà: The digitalisation of left-wing political parties in Spain

Some Spanish new political parties such as Podemos have been extensively analysed for their pioneer use of digital technologies in their internal communication or decision-making procedures.  Leadership and candidate selection, policy development, etc. have been fully digitalized in Podemos.  However, what seemed a new, more horizontal and engaging way of political participation has been largely criticised for their plebisticarian effects (e.g. Gerbaudo, 2018). That said, Podemos is not the only Spanish political party implementing a radical democratization agenda. The paper will discuss first how some of the main left Spanish parties are coping with digitalization. Then, it will try to qualitatively assess what are the main consequences so far.

Michael Rüter: Digitalization of German Social Democrats

SPD is the biggest German political party, with a long and rich history. It now faces the challenge of digitalizing their internal party structure and communication, but also improving its image in the digital world. What path has the party taken and what experience does it have? And how has the process of digitalization been affected by the coronavirus pandemic?

 

Speakers:

Daniel Šárovec is a doctoral candidate at the Department of Political Science, Institute of Political Studies, Charles University, where he previously worked as a research assistant. He focuses on new political parties, which is also the topic of his dissertation. He is also interested in different aspects of digitalization of political parties.

Michel Perottino is an associate professor and Head of Department of Political Sciences, having held different positions at the Faculty of Social Sciences, Charles University since 1999. He is a specialist on French politics and, since the late 1990s, he has been interested in Czech political parties and the theory of political parties.

Giulia Sandri is an associate professor at the Lille Catholic University and a research fellow at CEVIPOL Université Libre de Bruxelles. Her research focuses on the party and digital politics and political behaviour.

Oscar Barberà is an associate professor at the University of Valencia. He is an expert on party politics, digitalization, political elites and decentralization. His current focus is on the impacts of digitalization on political parties.

Michael Rüter is a campaigning expert of the German Social Democrats.

Oblíbené

AKCE MDA A KLUBŮ