Revizní komise

Revizní komise MDA

Revizní komise MDA je kontrolním orgánem MDA, která dohlíží na to, aby byla MDA dobře vedena. Dohlíží také na to, aby byla činnost MDA v souladu s jejími stanovami a dalšími právními předpisy, především ve věcech, které se týkají hospodaření a evidence majetku.

Revizní komise je tvořena předsedou nebo předsedkyní a dalšími 4 členy a členkami. Ze svého středu volí také místopředsedu nebo místopředsedkyni. V revizní komisi nemůže být nikdo, kdo by byl zaměstnaný v kanceláři MDA nebo byl zvolen do představenstva MDA.

Složení revizní komise MDA

Předsedkyně RK MDA

Eva Sikorová

Místopředsedkyně

Heda Čepelová (Mgr.) je socioložka a analytička, vystudovala Univerzitu Karlovu, věnovala se především společenským nerovnostem v sociální teorii Pierra Bourdieu, působila v akademické samosprávě a studentských spolcích. Mezi lety 2014 až 2017 pracovala na Úřadu vlády ČR, kde měla na starosti mimo jiné podporu tripartity a komunikaci se sociálními partnery. Pravidelně publikuje v kulturním dvouměsíčníku Listy. Od roku 2018 pracuje v soukromém sektoru.

Členové/členky

Roman Váňa (Ing.) je předsedou Ústřední kontrolní komise ČSSD. Vystudoval obor systémy řízení na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Mezi lety 2010–2017 byl poslancem Parlamentu ČR.

Květoslava Kořínková (Ing., CSc.) je politička a pedagožka. Vystudovala školu dopravní v Žilině a VŠE v Praze. Od roku 1989 do roku 1992 byla federální ministryní kontroly. Od roku 1994 je členkou ČSSD, v letech 1996-1998 zastávala funkci poslankyně Parlamentu ČR.