Kurz Smysl (školního) vzdělávání

Cíl kurzu:

Vzdělávání je v posledním desetiletí pod tlakem na změnu. Neustává kritika formálního (školního) vzdělávání, tak jak jsme ho znali v éře tzv. modernity. Neustále se hovoří o reformách a reformách reforem. Kvalita vzdělání prý ale všeobecně klesá. Na jednu stranu se množí víceletá gymnázia, soukromé nebo tzv. rodičovské školy a zvyšuje se selektivita systému. Na druhé straně se prosazuje maximálně inkluzívní přístup a to vše vede k pocitu ztráty opor. U učitelů, rodičů i širší veřejnosti.

Série seminářů by se měla věnovat tématům, která odrážejí zmíněnou rozkolísanost a vyvolávají otázky po smyslu (školního) vzdělávání.

Formát kurzu:

Semináře budou probíhat formou dvouhodinových debat uzavřeného a stálého okruhu lidí. Předpokládá se alespoň pasivní znalost anglického jazyka. Každý seminář bude otevřen představením základních tezí ze strany vedoucího semináře, po němž bude následovat moderovaná diskuze nad tematickými texty.

Garant kurzu:

prof. Stanislav Štech, bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Termíny:

Kurz se bude konat v celkovém počtu 7 setkání v období od října 2018 do dubna 2019. Setkání budou probíhat jednou měsíčně v úterý od 18.00 v kanceláři Masarykovy demokratické akademie (Hybernská 7, Praha 1). Termíny setkání jsou 16. 10., 20. 11., 11. 12. 2018 a 22. 1., 26. 2., 26. 3. a 23. 4. 2019.

Registrace:

Na kurz je možné se přihlásit přes e-mail registrace@masarykovaakademie.cz do 5. října 2018. Prosíme, k přihlášce připojte i několik vět, ve kterých popište, co vás na tématu nejvíce znamená. Kurz je zdarma.

Anotace kurzu:

Vzdělávání je v posledním desetiletí pod tlakem na změnu. Neustává kritika formálního (školního) vzdělávání, tak jak jsme ho znali v éře tzv. modernity. Neustále se hovoří o reformách a reformách reforem. Kvalita vzdělání prý ale všeobecně klesá. Na jednu stranu se množí víceletá gymnázia, soukromé nebo tzv. rodičovské školy a zvyšuje se selektivita systému. Na druhé straně se prosazuje maximálně inkluzívní přístup a to vše vede k pocitu ztráty opor. U učitelů, rodičů i širší veřejnosti.

Série seminářů by se měla věnovat tématům, která odrážejí zmíněnou rozkolísanost a vyvolávají otázky po smyslu (školního) vzdělávání. Za veřejně známým problémem podfinancování vzdělávacího sektoru (zejména, ale nikoli pouze nízkých platů učitelů) a témat jako je inkluzivní vzdělávání nebo státní maturity se skrývá řada dlouhou dobu probíhajících vývojových trendů. Vzdělávání nefunguje ve společnosti izolovaně od ostatních sektorů – od ekonomiky, sociální péče, kultury a dnes hlavně médií a virtuální reality. Pak je nutné zkoušet najít odpovědi na otázky jako: za jakých podmínek může dnes být školní vzdělávání veřejnou službou sloužící alespoň minimální soudržnosti společnosti? Je kvalita vzdělávání a výkonnost žáků v rozporu s hodnotami rovného přístupu a spravedlivosti?  Je to, co označujeme za demokratizaci přístupu ke vzdělání (dramatický nárůst středoškoláků a dnes i vysokoškoláků) skutečně masifikací ohrožující kvalitu vzdělání? A neplatí prostě Gaussova křivka rozložení rozumových předpokladů tak, že bude nutné omezit počet maturantů i vysokoškoláků? Změnily se potřeby společnosti i populace žáků (a jejich rodičů) do té míry, že se musí radikálně reformovat jak učivo (kurikulum), tak metody vzdělávání? A není právě z těchto důvodů „jednotná škola“ (comprehensive school, collège unique) skutečně přežitkem? Jsme dostatečně kvalitně připraveni na poskytování poradenských služeb, které každý individualizovaný přístup k vyučování vyžaduje ve zvýšené míře? Ad.

Semináře se budou těmto otázkám věnovat od úrovně předškolního vzdělávání, přes základní školy až po školy vysoké.

Semináře:

Přehled jednotlivých seminářů a jejich témat si můžete prohlédnout zde.