Knihovna MDA

Knihovní katalog:

Do katalogu Knihovny MDA se dostanete zde.

Základní informace o knihovně:
Knihovna Masarykovy demokratické akademie
Hybernská 1033/7 (Lidový dům)
110 00 Praha 1
E-mail: knihovna[at]masarykovaakademie[dot]cz
Tel. číslo: + 420 224 223 757

Provozovatel:
Masarykova demokratická akademie, z. s.
Hybernská 1033/7
110 00 Praha 1
IČO: 15887928

Knihovna Masarykovy demokratické akademie:
Knihovna je knihovnou specializovanou a je zřízena za účelem poskytovat veřejné knihovnické a informační služby. Její fond obsahuje dokumenty zejména z oblasti dějin (s důrazem na dějiny střední Evropy a dějiny politického stranictví) a společenských věd. Obsahuje i cizojazyčnou literaturu.
Při vstupu do budovy je nutné nahlásit jméno osoby a instituce. Přístup do studovny je povolen na základě předložení platného identifikačního průkazu. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a zachovávat pokyny pracovníků knihovny.
Pro zaměstnance Ústředního sekretariátu ČSSD a organizací výslovně uvedených v části 10 stanov ČSSD je možná výpůjčka z knihovny na dobu 14 dnů pod podmínkou, že kniha neopustí budovu Ústředního sekretariátu ČSSD.

Knihovní řád:
Knihovního řád si můžete přečíst zde.

Otevírací doba:

Út., St.: 9.30–11.30, 12.30–15.00

Návštěvu možno dle dohody domluvit i na jiný den a čas.

Jak se stát čtenářem:
Čtenářem se stane ten, kdo při vstupu do knihovny prokáže svoji totožnost identifikačním průkazem. Čtenář mladší 15 let musí dodat písemný souhlas podepsaný zákonným zástupcem.

Knihovna poskytuje:
– výpůjční služby (dokumenty z knihovního fondu MDA nebo prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb),
– poradenské služby,
– bezplatný přístup na internet,
– kopírování a tisk za poplatek.

Internet v knihovně:
V knihovně Masarykovy demokratické akademie je dostupné bezdrátové připojení k internetu zdarma. Nabízí časově neomezené připojení všem návštěvníkům knihovny.

Jak fungují meziknihovní výpůjční služby:
Meziknihovní výpůjční služby (zkráceně MVS) jsou podle § 14 knihovního zákona a § 2 a § 3 vyhlášky č. 88/2002 Sb. souborem výpůjčních, informačních a reprografických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na jejich uložení. Požadavky jsou přijímány osobně v knihovně Masarykovy demokratické akademie, kde si pak objednaný titul můžete také vyzvednout.

Ceník služeb:
Tisk – 1 tisková strana A4: 4 Kč
Kopírování
1 strana A4: 2 Kč
oboustranně A4: 3 Kč
Pokuty – za každý den prodlení z 1 vypůjčeného dokumentu: 5 Kč
Meziknihovní výpůjční služby – paušální náhrada nákladů spojených s obstaráním předmětu výpůjčky: 60 Kč
Rezervování knihovní jednotky: 10 Kč
Zaslání vyrozumění o splnění rezervace poštou (ČR): 15 Kč

Ochrana osobních údajů