07

Leden

0

Otevíráme nový kurz o integraci

Masarykova demokratická akademie

Otevíráme pro vás nový kurz Integrace: Spolu žijeme. Chceme žít lépe?, který spouštíme už na konci ledna. Informace o platbě i registrační formulář najdete níže.

Společnost se neustále mění. Lidé se stěhují pryč nebo naopak přichází odjinud. Migrace je přirozený proces, který v lidské společnosti vždy byl a bude. Jak ale zařídit, abychom spolu dokázali co nejlépe žít, když mezi nás přijde někdo nový? Právě proto pro vás spouštíme vzdělávací kurz o integraci, který volně navazuje na předchozí kurz o mezinárodní migraci. Integraci v šesti seminářích důkladně z různých úhlů pohledu rozeberou přední čeští odborníci a odbornice. Garantem kurzu je Dušan Drbohlav, garant oboru Globální migrační a rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě UK.

Společně uchopíme samotný pojem integrace, zaměříme se na cizince v Česku i Čechy v cizině, příklady imigračních a integračních politik vybraných zemí, otázku diaspor a krajanských politik a v neposlední řadě se podíváme i na možnosti realizace integračních opatření na úrovni samospráv a možnosti spolupráce s neziskovým sektorem.

Kurz se sestává ze 6 seminářů, které se budou konat každou poslední sobotu v měsíci od 10.00 do 13.30. Scházet se budeme fyzicky v prostorách Hyb4City (Hybernská 4, Praha) a připojit se bude možné i online.

Cena za celý kurz je 2 200 Kč, za jeden seminář 400 Kč. Přihlášení na kurz obdrží i doplňující texty k jednotlivým tématům.

Platit můžete na účet 6953607001/5500 (Raiffeisen Bank), variabilní symbol 22135. Do zprávy napište vaše jméno. Využít můžete také QR platbu.

 

Program kurzu

Úvod do problematiky integrace cizinců do společností cílových zemí migrace – popis vybraných konceptů, dimenzí a měření integračního procesu  

29. ledna 2022

Dušan Drbohlav (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

Přednáška vymezí pojem integrace a její různé koncepty, které ovlivňovaly její výzkum od poloviny 20. století. Důraz bude kladen na různé vlastnosti integrace – ať už strukturální, kulturní, interakční, identifikační nebo prostorové.

Představíme různé pokusy o měření samotného integračního procesu a ukážeme důležitost sociálněekonomických politických, kulturních a geografických souvislostí, v nichž se integrace odehrává. Nastíněna budou i srovnání (ne)úspěšnosti integrace podle vybraných zemí EU a USA.

 

Cizinci v Česku a Češi v cizině – výzkumy integrace vybraných skupin 

26. února 2022

Zdeněk Uherek (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)

Přednáška představí základní údaje o migračních skupinách v České republice, hlavní důvody jejich migrace a jejich integrační strategie. Česká republika je ale stejně jako imigrační i emigrační zemí. Zaměříme se i proto na lidi, kteří do ciziny odchází, proč a kam.

 

Imigrační a integrační politiky vybraných zemí – obecné představení, vývoj v čase a současné trendy

26. března 2022

Eva Janská (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

Přednáška se zaměří na popis různých typů migračních a integračních politik. Představíme jejich vznik, podstatu i současný stav, který je dán politickým a ekonomickým vývojem posledních dvaceti let.

Na příkladu Francie, Velké Británie, Nizozemska, USA a skandinávských zemí pak ukážeme jednotlivé způsoby integrace cizinců a možnosti jejich začleňování do majoritních/cílových společností. Jde o pracovní, asimilační a multikulturní modely, které se v posledních letech spíše ve svých charakteristikách setkávají v relativně novém modelu občanské integrace.

 

Transnacionalizace, diaspory a krajanské politiky vybraných zemí – příklady dobré praxe 

30. dubna 2022

Eva Janská (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy)

Rozdíly mezi moderní diasporou a historicky zažitou představou o diaspoře, souvislost diaspory s transnacionalizací nebo role krajanů v migračních politikách mateřských zemí budou tématem této přednášky. Uděláme i jasno v pojmech jako krajan, expat, Čech žijící v zahraničí nebo transnacionální migrant.

V přednášce rozebereme českou krajanskou politiku a srovnáme ji s politikami dalších vybraných zemí – Rakouska, Německa, Francie, Velké Británie a Slovenska. Speciálně se zaměříme na českou diasporu v USA a její navázanost na krajanské instituce a organizace.

 

Nástroje pro realizaci integračních opatření na úrovni samospráv a možnosti spolupráce s neziskovým sektorem 

28. května 2022

Eva Čech Valentová, Pavla Čerychová  (SIMI)

Přednášející předají zkušenosti nabyté ze spolupráce nevládních organizací s krajskými samosprávami a akademickým sektorem během projektu sociální inovace Města a inkluzivní strategie. Ten se soustředil na rozvoj lokálních integračních strategiích v Praze, Jihomoravském a Libereckém kraji.

Představíme i příklady realizace integračních opatření, které byly založeny na spoluúčasti místních aktérů integrace i samotných obyvatel. Pozornost zaměříme zejména praktické nástroje pro samosprávy určené k lepšímu pochopení průřezového charakteru integrace a k zavádění dílčích opatření z oblasti integrace cizinců do praxe, jakým je například komplexní Manuál lokální integrace. Ten je určený pro pracovníky samospráv i jiných veřejných služeb, kteří při své práci přicházejí do kontaktu s cizinci a potřebují jejich situaci řešit nejenom v individuálních případech, ale i systémově v rámci správy veřejných politik obce či kraje.

Přiblížíme i nejnovější poznatky z konání tzv. integračních workshopů ve vybraných českých a slovenských místních samosprávách, které nabízejí obcím a městům definovat si první kroky k tvorbě vlastních integračních strategií či k zavedení konkrétních integračních opatření na místní úrovni.

 

Závěrečný kulatý stůl s přednášejícími kurzu

25. června 2022

hosté: Eva Čech Valentová, Pavla Čerychová, Dušan Drbohlav, Eva Janská, Zdeněk Uherek